การสมรสระหว่างคนไทยกับคนสัญชาติอื่น

การสมรสระหว่างคนไทยกับคนสัญชาติอื่น

14 มิ.ย. 2555

834 view

การสมรสระหว่างคนไทยกับคนสัญชาติอื่น

การขอจดทะเบียนการสมรสผู้ที่จะทำการสมรสทั้งสองฝ่ายจะต้องไปยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เนื่องจาก คู่สมรสต้องลงลายมือชื่อต่อหน้า นายทะเบียน และพยาน 2 คน โดยจะต้องจัดเตรียมเอกสาร ของผู้ร้องทั้งสองฝ่ายตามที่ระบุดังต่อไปปนี้มาให้ครบถ้วน

เอกสารของบุคคลสัญชาติไทย

( 1 ) คำร้องขอจดทะเบียนสมรส ( ขอรับได้ที่สถานกงสุลใหญ่ ฯ หรือดาวน์โหลดจาก แบบฟอร์มคำร้อง )

( 2 ) บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริง หรือบัตรเหลืองติดรูปถ่าย หรือหนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่าย หรือ         ใบต้นขั้วคำร้องขอมีบัตรประชาชน มีตรารับรองจากอำเภอ หรือเอกสารรับรองบุคคลออกโดยกรมการปกครองพร้อมสำเนาด้านหน้าและด้านหลัง 1 ชุด

( 3 ) ทะเบียนบ้านไทยตัวจริง หรือฉบับที่มีตรารับรองจากอำเภอ พร้อมสำเนา 1 ชุด ( สำเนาซึ่งอำเภอรับรองมาจะต้องออกให้ภายใน 3 เดือนนับถึงวันที่มายื่น )

( 4 ) หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนา หน้าที่มีรูปถ่าย หน้าต่ออายุหนังสือเดินทาง และหน้าเปลี่ยนนามสกุลกรณีมีวีซ่า กรุณาถ่ายสำเนาหน้าวีซ่ามาด้วย 1 ชุด

( 5 ) ใบรับรองความเป็นโสดซึ่งออกโดยอำเภอไทยไม่เกิน 3 เดือน โดยต้องผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์กระทรวงการต่างประเทศไทย กรณีที่เคยทำการสมรสและเคยหย่าจะต้องมีหนังสือรับรอง ( ออกโดยอำเภอไม่เกิน 3 เดือน ) ว่าไม่เคยทำการสมรสกับผู้ใดภายหลังจากการหย่ามาแสดงด้วย ( ต้องผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศไทย )                                                                                   ( 6 ) หากเคยจดทะเบียนหย่ามาก่อน ต้องนำใบสำคัญการหย่าตัวจริงหรือใบทะเบียนฐานะแห่งครอบครัวหย่าพร้อมสำเนา 1 ชุด ( กรณีที่เป็นหญิงไทยต้องหย่ามาแล้วอย่างน้อย 310 วัน หากหย่ายังไม่ถึง 310 วัน ไม่สามารถจดทะเบียนตามกฎหมายไทยได้ )

( 7 ) หากเคยเปลี่ยนชื่อมาก่อน กรุณานำไปเปลี่ยนชื่อตัวจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด

( 8 ) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

เอกสารของบุคคลสัญชาติอื่น

( 1 ) หนังสือเดินทาง พร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่ายและมีชื่อ 1 ชุด

( 2 ) หนังสือรับรองสถานะการสมรสออกโดยทางการของประเทศคู่สมรส ซึ่งจะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ และได้รับการรับรองเอกสารจากสถานฑูต / สถานเอกอัครราชฑูตฯ ของประเทศคู่สมรส ซึ่งประจำประเทศจีน 1 ชุด

( 3 ) ใบรับรองการทำงาน 1 ชุด ที่ผ่านการประทับตราและรับรองจาก Notary Public ของจีน

( 4 ) ใบรับรองการเสียภาษี ( 1  ปี ย้อนหลัง ) 1 ชุด ที่ผ่านการประทับตราและรับรองจาก Notary Public ของจีน

( 5 ) ใบรับรองเงินเดือน ( 3 เดือนย้อนหลัง ) 1 ชุด ที่ผ่านการประทับตราและรับรองจาก Notary Public ของจีน

( 6 ) รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

กำหนดเสร็จ

ประมาณ 30 นาที (ไม่เสียค่าธรรมเนียม )

หมายเหตุ

หากคู่สมรสชาวต่างชาติ ไม่ได้ทำงาน ให้เขียนจดหมายรับรองรายได้ของตนเอง แล้วนำไปประทับตรารับรองจาก Notary Public