การฉีดวัคซีน COVID-19 ให้แก่ชาวต่างชาติในนครคุนหมิง

การฉีดวัคซีน COVID-19 ให้แก่ชาวต่างชาติในนครคุนหมิง

9 ก.ค. 2564

186 view

การฉีดวัคซีน COVID-19 ให้แก่ชาวต่างชาติในนครคุนหมิง

ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้รับแจ้งว่า ทางการนครคุนหมิง (Kunming) ได้แจ้งแนวทางให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 แก่ชาวต่างชาติที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปที่ทำงาน ศึกษา หรือพำนักอยู่ในนครคุนหมิง โดยจะเริ่มให้บริการในวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ตามรายละเอียด เงื่อนไข และวิธีการ ดังนี้

 • วัคซีนที่จะจัดให้ฉีดเป็นประเภท Inactivated ที่ผลิตในจีน (ไม่ระบุชนิด/ยี่ห้อ - ขอให้ผู้ที่จะรับวัคซีนตรวจสอบอีกครั้ง) โดยจะให้ฉีดจำนวน 2 เข็ม (โดส) ระยะห่างระหว่างโดส 21 วัน
 • การนัดหมาย
  • นักเรียน - นักศึกษา / ครู - อาจารย์ ให้แจ้งผ่านสถานศึกษาของท่าน (เพื่อจัดให้ฉีดเป็นกลุ่ม)
  • ผู้ที่ทำงานในนครคุนหมิง ให้แจ้งผ่านบริษัท/นายจ้างของท่าน (เพื่อจัดให้ฉีดเป็นกลุ่ม)
  • ผู้ที่ไม่ได้ทำงาน ให้นัดหมายผ่านโรงพยาบาลที่กำหนด
 • โรงพยาบาลที่กำหนด มีจำนวน 3 แห่ง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อนัดหมาย ดังนี้
  • Yan'an Affiliated Hospital of Kunming Medical University โทร. 15288453637
  • Kunming Calmette International Hospital โทร. 15877990400
  • Chenggong District of Kunming Municipal Hospital of Traditional Chinese Medicine โทร. 15025119841
 • กำหนดการฉีดวัคซีน โดสแรก ระหว่างวันที่ 14 – 18 กรกฎาคม 2564 (เวลา 08.30 – 17.00 น.) และ โดสที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2564 (เวลา 08.30 – 17.00 น.) โดยจะต้องไปรับวัคซีนทั้ง 2 โดส จากโรงพยาบาลเดียวกันเท่านั้น
 • เอกสารที่ต้องใช้แสดงตน ได้แก่ หนังสือเดินทาง และหลักฐานการอนุญาตพำนักในจีน (Residence Permit) ที่ยังมีอายุ ทั้งนี้ ผู้ที่จะใช้สิทธิประกันสังคม ให้แสดงบัตรประกันสังคมพร้อมสำเนาด้วย
 • ก่อนฉีดวัคซีน ท่านจะต้องลงนามเอกสารยินยอมและรับรองตามที่กำหนด และแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของท่านแก่บุคลากรทางการแพทย์ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมในการให้ฉีดวัคซีน
 • ค่าใช้จ่าย ผู้ที่มีประกันสุขภาพในระบบประกันสังคมของจีน ไม่มีค่าใช้จ่าย หากไม่มีประกันสุขภาพฯ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ในอัตรา 100 หยวนต่อโดส โดยชำระเป็นเงินสดเท่านั้น
 • ภายหลังการฉีดวัคซีน ท่านจะต้องอยู่สังเกตอาการเป็นเวลา 30 นาทีในพื้นที่ที่กำหนด และจะเดินทางกลับได้เมื่อพบว่าไม่มีอาการอี่นใด โดยหากมีอาการหรือปฏิกิริยาอื่น ๆ ในภายหลัง ขอให้ไป พบแพทย์ และแจ้งให้โรงพยาบาลที่ฉีดวัคซีนให้แก่ท่านทราบด้วย
 • เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ขอรับได้จากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล หลังจากฉีดวัคซีนเสร็จสิ้นแล้ว

*คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับคนไทย*

 • ตรวจสอบประเภท และชนิดของวัคซีนก่อนฉีด ทั้งนี้ ในปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุข (ไทย) รับรองวัคซีน COVID-19 ที่ผลิตในจีน 2 ชนิด/ผู้ผลิต คือ SinoVac (北京科兴) และ SinoPharm (北京生物) (ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2564) ทั้งนี้ หากวัคซีนแต่ละโดสเป็นคนละประเภท/ชนิด เอกสารการฉีดวัคซีนของท่านอาจไม่เป็นที่ยอมรับในบางประเทศ/พื้นที่
 • ขอรับและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนของท่านไว้ให้เรียบร้อย เพื่อใช้ เป็นเอกสารประกอบการเดินทางเข้าประเทศไทย และใช้รับรองในโอกาสอื่น ๆ ตามความจำเป็น

-------------------------------------

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

9 กรกฎาคม 2564

เอกสารประกอบ

PR_วัคซีน_ชาวต่างชาติ_Kunming_090764.pdf