การจัดเที่ยวบินพิเศษนำคนไทยกลับประเทศไทยจากนครคุนหมิง ครั้งที่ 3

การจัดเที่ยวบินพิเศษนำคนไทยกลับประเทศไทยจากนครคุนหมิง ครั้งที่ 3

25 พ.ย. 2563

206 view

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้จัดเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน Lucky Air เที่ยวบินที่ 8L801 เพื่อนำคนไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีนกลับประเทศไทย

เที่ยวบินดังกล่าว มีคนไทยเดินทางกลับประเทศไทย จำนวน 7 คน และมีชาวจีนที่ได้รับอนุญาตให้เข้าราชอาณาจักร (เช่น คู่สมรสของคนไทย นักเรียน นักศึกษา คนทำงาน ผู้ไปรักษาพยาบาล และผู้ถือบัตร Thailand Elite และ APEC Card) ร่วมเดินทางด้วย ซึ่งเที่ยวบินดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ทำการบิน รับ-ส่ง ผู้โดยสารกลับประเทศไทยตามประกาศของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ในโอกาสนี้ นายมงคล วิศิษฏ์สตัมภ์ กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้มอบของที่ระลึกให้แก่คนไทยที่เดินทาง และเจ้าหน้าที่           สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้อำนวยความสะดวกในการตรวจสอบเอกสารการเดินทางให้แก่คนไทยและชาวต่างชาติด้วย นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ช่วยแนะนำขั้นตอนการตรวจสอบเอกสารให้เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานคุนหมิงและสายการบินฯ เพื่อเตรียมการสำหรับการเริ่มให้บริการเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ในอนาคตต่อไป

สถานกงสุลใหญ่ฯ และทีมประเทศไทย ณ นครคุนหมิง ขอขอบคุณผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ไทยทุกแห่งในจีน ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้การจัดเที่ยวบินในครั้งนี้เป็นไปโดยเรียบร้อย

-----------------------------------------

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

25 พฤศจิกายน 2563

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ