บัตรประจำตัวประชาชน

บัตรประจำตัวประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 12,084 view

For Thai Nationals requiring assistance in languages other than Thai, please call (0871) 6314 9296. 
拥有泰国国籍的人士若需要非泰语的其他语种帮助服务 请致电 (0871) 6314 9296 。


คนไทยที่มีถิ่นพำนักอยู่ในมณฑลยูนนาน กุ้ยโจว และหูหนาน สามารถติดต่อขอทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

ในกรณีทำบัตรใหม่ ก่อนหรือหลังบัตรเดิมหมดอายุภายใน 60 วัน ไม่มีค่าธรรมเนียม

ในกรณีทำบัตรใหม่ เนื่องจากบัตรสูญหาย ชำรุด หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล มีค่าธรรมเนียม 25 หยวน

โดยต้องมาติดต่อด้วยตนเอง พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้

1. บัตรประชาชนบัตรเดิม (หากสูญหาย ต้องมีหลักฐานการลงบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำท้องถิ่นที่บัตรสูญหาย)

2. สำเนาทะเบียนบ้าน (เล่มจริง หรือที่ทำสำเนาไว้)

3. หนังสือเดินทางไทย

ทั้งนี้ ในกรณีขอมีบัตรประชาชนครั้งแรก รวมถึงของเด็กหรือเยาวชน จะต้องติดต่อสำนักงานทะเบียนในท้องถิ่นที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย