เอกสารผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

เอกสารผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 13,102 view

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

เรื่อง การขอรับหนังสือรับรองการศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ เพื่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร

*****************************

                        ด้วยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้รับแจ้งแนวทางปฏิบัติล่าสุดเกี่ยวกับการออกหนังสือขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร สำหรับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยทุกแห่ง ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการและเอกสารสำหรับบุคคลสัญชาติไทยที่กำลังศึกษาในมณฑลยูนนาน มณฑลกุ้ยโจว และมณฑลหูหนาน ซึ่งถึงกำหนดเข้ารับการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารและประสงค์ขอรับหนังสือรับรองการศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ จากสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯ ดังนี้

                        ๑. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดง

                                    ๑.๑ บัตรประจำตัวประชาชน

                                    ๑.๒ หนังสือเดินทาง

                                    ๑.๓ สำเนาทะเบียนบ้าน

                                    ๑.๔ ใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด. ๙) (หรือสำเนา)

                                    ๑.๕ หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด. ๓๕) (หรือสำเนา)

                                    ๑.๖ บัตรประจำตัวนักศึกษา (หากมี)

                                    ๑.๗ หนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา ออกโดยสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ฉบับจริง ซึ่งระบุคณะ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย/สถานศึกษา และระยะเวลาที่ศึกษาจนจบหลักสูตรอย่างชัดเจน

                                    ๑.๘ คำแปลหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา เป็นภาษาไทยเท่านั้น เพื่อให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ทำการรับรอง โดยพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์มาให้เรียบร้อย และให้ผู้แปลเขียนรับรองว่า “รับรองคำแปลถูกต้อง” หรือ “Certify Correct Translation” ที่มุมขวาด้านล่างของเอกสารคำแปลพร้อมลงชื่อกำกับ (ทั้งนี้ ผู้ขอหนังสือรับรองฯ จะแปลและรับรองคำแปลด้วยตนเองก็ได้)

                        ๒. วิธีดำเนินการและค่าธรรมเนียม

                                    ๒.๑ ผู้ร้องยื่นคำร้อง พร้อมเอกสารหลักฐาน

                                    ๒.๒ หากตรวจสอบเอกสารแล้วครบถ้วนถูกต้อง สถานกงสุลใหญ่ฯ จะออกหนังสือรับรองการศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ (ตามแบบฟอร์มที่ทางราชการกำหนด) และประทับรับรองคำแปลภาษาไทยของหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักศึกษา โดยจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในวันที่มายื่นคำร้อง

                                    ๒.๓ ค่าธรรมเนียมการรับรองคำแปล ๑๒๕ หยวน (หนึ่งร้อยยี่สิบห้าหยวนถ้วน)

                        โดยที่ทางราชการจะทำการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ในช่วงต้นเดือนเมษายนของทุกปี สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมาขอรับหนังสือรับรองการศึกษาวิชา ฯ และรับรองคำแปลฯ ให้ทันสำหรับไปดำเนินการขอผ่อนผันการตรวจเลือกฯ ที่อำเภอภูมิลำเนาทหารของท่าน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของท่านตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร และเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง

                        หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ในวันและเวลาทำการ

                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒

                                                                                      สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

เอกสารประกอบ

ประกาศผ่อนผันทหาร_111262