เอกสารผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

เอกสารผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

8 ก.ย. 2562

 

เอกสารผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ระยะเวลาดำเนินการ ภายในวันที่มายื่นคำร้อง

กรณีนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในมณฑลยูนนาน หูหนาน และกุ้ยโจว ขอให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ออกเอกสารรับรองสถานะการศึกษาในจีน เพื่อใช้ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

จะต้องนำหลักฐานมาแสดง ดังต่อไปนี้

1. บัตรประชาชน

2. หนังสือเดินทาง

3. หนังสือรับรองสถานะการศึกษา ที่ออกโดยสถาบันการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ ฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด โดยออกเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย และระบุ คณะ สาขาวิชา มหาวิทยาลัย และระยะเวลาที่ศึกษาจนจบหลักสูตรมาให้ชัดเจน

4. บัตรประจำตัวนักศึกษา (หากมี)

5. สำเนาทะเบียนบ้าน

6. ใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด. 9) (หรือสำเนา)

7. หมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด. 35) (หรือสำเนา)