Travel during COVID-19

Travel during COVID-19

วันที่นำเข้าข้อมูล 31 มี.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 มิ.ย. 2565

| 8,890 view

การเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19

Information on Traveling to Thailand During COVID-19

新冠疫情期间赴泰信

(Updated 28 June 2022)

สำหรับคนไทย โปรดศึกษาข้อมูลในส่วนที่เป็นภาษาไทยเป็นหลัก

Travel to Thailand from 1 JULY 2022

 • From 1 June 2022, there will be NO quarantine measures for all travelers arriving in Thailand.

 • THAILAND PASS registrations are NOT required, for both Thai and Non-Thai travelers.

 • Travelers who are fully vaccinated with COVID-19 vaccines approved by Thai authorities (At present, these are: Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca/Covishield, Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, Sputnik V, Covaxin, Novavax / Nuvavoxid, Medigen, TURKOVAC/ERUCOV-VAC, and Sputnik Light – if you have received different types of vaccine in each dose, your vaccinations must meet the conditions set by the Thai authorities), at least 14 days prior to traveling, should show their Vaccination Certificate (VC), either:

  • an “International Travel Health Certificate”, which is in English and in the format approved by Chinese Health Authorities, OR,

  • A locally-issued VC. If in Chinese, it should be translated into English by the issuing hospital or clinic, or by a professional translation service. Automatically - generated translations are NOT acceptable.

    • Children aged between 5 - 17 years who have received at least 1 dose of an approved COVID-19 Vaccine, at least 14 days prior to traveling, may travel individually. If not, they must show a COVID-19 Negative Test Result, by RT-PCR, OR “Professional” Antigen Test Kit (ATK) (NOT Self-ATK), issued within 72 hours before departure.

    • Children aged below 18 years and traveling with fully - vaccinated parents/guardians will follow the same requirements as their parents/guardians.

    • Travelers who have been diagnosed with, and recovered from, COVID-19, must show proof of at least 1 dose of an approved COVID-19 vaccination, after recovery.

  • Your document should be printed / in hard – copy.
 • Travelers who are NOT vaccinated with a COVID-19 vaccine, or have NOT received complete doses, must show a COVID-19 Negative Test Result, by RT-PCR, OR “Professional” Antigen Test Kit (ATK) (NOT Self-ATK), issued within 72 hours before departure.

  • The COVID-19 Test Result should be issued in English, or translated into English.

  • Children aged below 18 years and traveling with non – vaccinated or not completely vaccinated parents / guardians must ALSO show a COVID-19 Negative Test Result, by RT-PCR, OR “Professional” Antigen Test Kit (ATK) (NOT Self-ATK), issued within 72 hours before departure. Children aged below 6 years are exempted.

  • Your document should be printed / in hard – copy.

 • For Non-Thai travelers, Medical Insurance (covering COVID-19 medical expenses) is NOT required, but is HIGHLY RECOMMENDED.
 • Airlines will inspect your documents before travel. Upon arrival in Thailand, Health Control Officials will make random inspections. If you are found to have incomplete or incorrect documents, you will be subject to requirements, which may include taking a COVID-19 Test, at your own expense.*TRAVELERS MUST ALSO COMPLY WITH OTHER RELEVANT REQUIREMENTS FOR DEPARTURE FROM CHINA AT THE AIRPORT OF DEPARTURE, AND UPON ARRIVAL IN THAILAND AT THE AIRPORT OF ARRIVAL.*

*IF YOU PLAN TO ENTER THAILAND THROUGH LAND BORDER CHECKPOINTS, PLEASE CONTACT THE ROYAL THAI CONSULATE-GENERAL (OR THE THAI EMBASSY/CONSULATE IN THE COUNTRY FROM WHERE YOU WILL ENTER THAILAND) FOR MORE INFORMATION.*


-----------------------------------------

202271日起前往泰国的政策


 • 2022年6月1日起,所有抵达泰国的旅客将不进行隔离。

 • 所有旅客无需申请泰国通行码。
 • 旅行前至少14天接种了泰国相关部门认可的全剂量新冠疫苗目前,该疫苗为:科兴、中国国药、阿斯利康/ Covishield、辉瑞、强生、莫德纳、卫星五号、Covaxin、诺瓦瓦克斯高端疫苗,TURKOVAC/ERUCOV-VAC (土耳其) 疫苗以及Sputnik Light——若您在每一剂疫苗接种中接种了不同类型的疫苗,您的疫苗接种必须符合泰国相关部门规定的条件)的旅行者,需出示疫苗接种证明:
  • 一份“国际旅行健康证书”, 该证书为英文,并为中国卫生部门批准的格式;

  • ,如果您所持当地签发的疫苗接种证明是中文的,则应由签发医院、诊所或专业翻译服务机构将其翻译成英文。自动生成的翻译件将不被认可。 

   • 年龄在 5 至17岁之间的儿童须在旅行前至少 14 天接受至少1剂量的经批准的新冠疫苗,才可以单独旅行。否则,必须出示离境前 72 小时内的RT- PCR 阴性检测证明,或专业新冠抗原 ATK 检测阴性证明。

   • 年龄在18岁以下的儿童若与接种了全剂量疫苗的父母/监护人同行,其入境要求与父母/监护人一致。

   • 被确诊为新冠肺炎的旅行者,并且已经康复的,必须出示在康复后接种至少一剂被批准的新冠疫苗的证明。
 •  
  • 您的文件应打印/复印。

 • 未接种新冠疫苗的旅行者,或者未接种泰国相关部门认可的全剂量新冠疫苗的旅行者,必须出示离境前 72 小时内的RT- PCR 阴性检测证明,或专业新冠抗原 ATK 检测阴性证明。

  • 新冠检测结果必须为英文版,或者翻译为英文版;

  • 年龄在 18 岁以下的儿童,若与未接种新冠疫苗或者未接种泰国相关部门认可的全剂量新冠疫苗的父母/ 监护人一起旅行,必须出行离境前 72 小时内的 RT-PCR 阴性检测证明,或专业新冠抗原 ATK 检测阴性证明 (非ATK自测)。6 岁以下儿童无需出示该项。

  •  您的文件应打印/复印。
 • 对于非泰籍旅行者,无需提供医疗保险(涵盖2019新型冠状病毒疾病医疗费用),但强烈建议购买。

 • 航空公司将在旅行前检查您的文件。抵达泰国后,卫生疾控官员将进行随机检查。如果发现您的文件不完整或不正确,您将服从要求,其中可能包括自费进行2019新型冠状病毒疾病检测。

 *旅客需遵守中国出发地机场和泰国入境机场的相关规定*

*计划陆路入境泰国,详情请咨询泰国领事馆(或您所在地国家的泰国使领馆*

-----------------------------------------

การเดินทางเข้าประเทศไทยของคนไทย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565

 • ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ทางราชการกำหนดให้ยกเลิกการกักตัวทุกกรณี

 • ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ให้ผู้มีสัญชาติไทยเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้ตามปกติ โดยไม่ต้องลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass ไม่ต้องกักตัว และไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19

 • ผู้ที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบตามที่ทางราชการกำหนด (คือ Sinovac, Sinopharm, AstraZeneca/Covishield, Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, Sputnik V, Covaxin, Novavax / Nuvavoxid, Medigen, TURKOVAC/ERUCOV-VAC, and Sputnik Light - หากได้รับวัคซีนต่างชนิดกันในแต่ละโดส ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนด - โดยได้รับวัคซีนครบถ้วนอย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทางให้แสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนฯ หากหลักฐานการได้รับวัคซีนฯ ของท่านเป็นภาษาจีน ขอให้แนบคำแปลภาษาอังกฤษที่มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ เช่น แปลโดยโรงพยาบาลหรือคลินิกที่ให้บริการ หรือโดยผู้แปลมืออาชีพมาด้วย ทั้งนี้ ทางราชการจะไม่รับพิจารณาคำแปลที่แปลจากระบบอัตโนมัติต่างๆ (เช่น WeChat หรือ Google Translate)

  • เด็กอายุน้อยกว่า 18 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบตามกำหนด ได้รับสิทธิ์ตามผู้ปกครอง
 • ผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 หรือไม่ครบตามที่กำหนด ให้แสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR หรือแบบ ATK ที่บุคลากรทางการแพทย์ใช้ (Professional ATK - ไม่ใช่แบบ Self-ATK) โดยผลตรวจฯ ควรเป็นภาษาอังกฤษ หรือแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ)

  • เด็กอายุน้อยกว่า 18 ปี เดินทางพร้อมผู้ปกครองที่ไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนไม่ครบ ให้แสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR หรือแบบ ATK ที่บุคลากรทางการแพทย์ใช้ (Professional ATK) เช่นเดียวกับผู้ปกครอง (ยกเว้นเด็กอายุต่ำกว่า 6 ขวบ)

  • เด็กอายุระหว่าง 5 - 17 ปีเดินทางโดยไม่มีผู้ปกครอง ต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 1 เข็ม อย่างน้อย 14 วันก่อนเดินทาง หรือแสดงผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR หรือแบบ ATK ที่บุคลากรทางการแพทย์ใช้ (Professional ATK)

 • สายการบินจะตรวจสอบเอกสารในเบื้องต้นก่อนเดินทาง และเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ด่านควบคุมโรคจะทำการสุ่มตรวจเอกสารฯ โดยหากพบว่าเอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง ท่านจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ซึ่งอาจรวมถึงการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยผู้เดินทางจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

 • นอกจากนี้ สายการบินที่ท่านใช้บริการ อาจกำหนดให้แสดงผลตรวจโควิดฯ หรือมีมาตรการป้องกันโรคอย่างอื่นประกอบการเดินทางก็ได้ ดังนั้น จึงขอให้สอบถามสายการบินให้ชัดเจนและปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวด้วย

*นอกจากนี้ โปรดศึกษาและปฏิบัติตามกฎระเบียบ และข้อกำหนดอื่น ในการเดินทางออกจากจีน ท่าอากาศยานที่เดินทางออก และการเดินทางเข้าประเทศไทย ท่าอากาศยานที่เดินทางเข้าด้วย*

*หากท่านจะเดินทางเข้าประเทศไทยทางบก ขอให้สอบถามวิธีการขั้นตอนจากสถานกงสุลใหญ่ฯ (หรือสถานเอกอัครราชทูต / สถานกงสุลใหญ่ไทย ในประเทศก่อนที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย)*

******************************

For further information, please contact the Royal Thai Consulate - General, Kunming,
at (0871) 6316 6616, or e-mail
[email protected]

获取更多信息,您可联系泰王国驻昆明总领事馆,电话at (0871) 6316 6616邮箱[email protected]

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

PR_Insurance_for_travel_to_Thailand_010464
List_of_Semi_Commercial_Flight_as_of_28_Jan_2021