Travel during COVID-19

Travel during COVID-19

31 มี.ค. 2564

ข้อมูลการเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19
Information on Traveling to Thailand During COVID-19
新冠疫情期间赴泰信

(Updated 30 June 2021)

Certificate of Entry (COE):

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง
เรื่อง การลงทะเบียนขอหนังสือรับรองเพื่อเดินทางเข้าราชอาณาจักรผ่านระบบออนไลน์ (COE Online)

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ขอประกาศให้คนไทยและชาวต่างชาติซึ่งพำนักอยู่ในมณฑลยูนนาน กุ้ยโจว และหูหนาน ที่มีความประสงค์และได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยทราบว่า สถานกงสุลใหญ่ฯ จะเริ่มใช้ระบบลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักร (Certificate of Entry - COE) ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นไป

ในการนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนขอรับ COE ออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ coethailand.mfa.go.th โดยสามารถศึกษาข้อมูลได้จากเว็บไซต์ kunming.thaiembassy.org ทั้งนี้ หากประสงค์ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาสอบถามได้ทางโทรศัพท์ (0871) 63149296 หรืออีเมล thaiconsulate.KMG@mfa.mail.go.th

-------------------------------------------------------------------------------------

Announcement of the Royal Thai Consulate-General in Kunming
Regarding online registration for Certificates of Entry (COE) for travel to Thailand

The Royal Thai Consulate-General (RTCG) in Kunming wishes to inform foreign nationals in Yunnan, Guizhou and Hunan Provinces who are permitted to enter the Kingdom of Thailand under the current regulations that, from 30 November 2020, the RTCG will commence registration for Certificates of Entry (COE) for travel to Thailand through the online system.

To register, please visit coethailand.mfa.go.th and follow the instructions contained in the website. For further information or enquiries, please visit the RTCG’s website at kunming.thaiembassy.org, or contact the Visa Section at (0871) 6316 6616, or E-mail: thaiconsulate.KMG@mfa.mail.go.th.

-------------------------------------------------------------------------------------

泰王国驻昆明总领事馆关于电子申请入境许可(COE)的公告

泰王国驻昆明总领事馆谨告知居住在云南省、贵州省和湖南省的有意向并获许前往泰国的外籍公民,自20201130起,我馆开始实行电子申请入境许可(COE)。

您可以登录 coethailand.mfa.go.th 进行登记,并获取操作流程介绍。如需了解更多信息,请登录我馆官网 kunming.thaiembassy.org,或拨打我馆签证处电话 (0871) 63166616, 或发邮件至 thaiconsulate.KMG@mfa.mail.go.th 。


***********************************

Semi-Commercial Flights:

การเดินทางเข้าประเทศไทยโดยเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (semi-commercial flights)

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ขอประกาศให้คนไทยและชาวต่างชาติซึ่งพำนักอยู่ในมณฑลยูนนาน กุ้ยโจว และหูหนาน ที่มีความประสงค์และได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าราชอาณาจักรไทยทราบว่า ขณะนี้ ทางราชการได้เปิดให้สายการบินที่ได้รับอนุญาต ให้บริการเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (semi-commercial flights) เข้าประเทศไทย โดยขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักร (COE) จากสถานกงสุลใหญ่ฯ (ทางระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ตามประกาศสถานกงสุลใหญ่ฯ) และซื้อบัตรโดยสารจากสายการบิน โดยจะมีการตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดก่อนเดินทาง

ทั้งนี้ ท่านสามารถดูรายละเอียดเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์จากประเทศจีนได้ตามตารางที่แนบ ซึ่งจะปรับปรุงข้อมูลเป็นระยะ ๆ หรือตรวจสอบได้จากลิงก์ https://bit.ly/2Ude2kx หากประสงค์ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาสอบถามได้ทางโทรศัพท์ (0871) 63149296 หรืออีเมล thaiconsulate.KMG@mfa.mail.go.th

------------------------------------------------

Announcement of the Royal Thai Consulate-General in Kunming
Regarding semi-commercial flights to Thailand

The Royal Thai Consulate-General (RTCG) in Kunming wishes to inform foreign nationals in Yunnan, Guizhou and Hunan provinces who are permitted to enter the Kingdom of Thailand under the current regulations that permit-issued airlines are now allowed to operate ‘semi-commercial’ flights to Thailand. Passengers must apply for Certificates of Entry (COE) from the RTCG (via the online system from 30 November 2020), and purchase air tickets from the airlines. Thorough inspections of relevant documents will be made prior to boarding.

Please see the attached table for flights details departing from the PRC, which will be updated regularly. For more information, please check at https://bit.ly/2Ude2kx, or contact the RTCG (Visa Section) at (0871) 6316 6616, or E-mail: thaiconsulate.KMG@mfa.mail.go.th.

------------------------------------------------

泰王国驻昆明总领事馆关于赴泰半商业的公告

泰王国驻昆明总领事馆谨告知居住在云南省、贵州省和湖南省的有意向并已获准前往泰国的外籍公民,目前已允许半商业航班入境泰国,旅客可以直接联系航空公司购票,并向我馆申请(2020年11月30日开始实行电子申请)入境许可(COE)。相关资料将在登机时详细检查。

中国起飞的航班信息可参阅附件,将不断更新。获取更多信息请登录 https://bit.ly/2Ude2kx,或致电我馆(签证处)(0871) 63166616,或发送邮件至我馆邮箱thaiconsulate.KMG@mfa.mail.go.th。

***********************************

Alternative Quarantine ("AQ" - previously known as ASQ/ALQ):

Quarantine Measures for Traveling to Thailand from 1 May 2021

 • Quarantine period for all travelers (Thai and Non-Thai) issued with a Certificate of Entry (COE) from 1 May 2021 onwards, will be for 14 nights (15 nights if your flight arrives in Thailand after 18.00 hrs.).

  • This includes those who have received vaccinations against COVID-19.

 • For travelers already issued with a COE before 1 May 2021:

  • If you are arriving in Thailand between 1 - 5 May 2021, your quarantine period will remain as previously arranged (7/8, or 10/11 nights).

  • If you are arriving in Thailand from 6 May 2021 onwards, please arrange for a 14-night quarantine (or 15 if your flight arrives in Thailand after 18.00 hrs.) at your Alternative Quarantine (AQ) hotel.

  • Please contact your AQ hotel, and download a new copy of your COE at coethailand.mfa.go.th.

 --------------------------------------------

202151日起入境泰国的隔离措施

 •  对于202151日后获批COE的所有泰国入境人员(包括泰籍公民和外国公民)一律隔离14晚(若航班在当日00时之后抵达泰国须隔离15晚)。

  • 包括已接种新冠疫苗的人员。

 •  对于202151日前已获批COE的入境人员:

  • 202151-5日入境泰国,按照原来政策执行(即:7/8晚或者10/11晚)。

  • 202156日之后入境泰国,则须提供14晚(若航班在当日00时之后抵达泰国须隔离15晚)的隔离酒店(AQ)。

  • 请联系您所预定的AQ酒店,并登陆 coethailand.mfa.go.th 重新下载您的COE

 --------------------------------------------

การยกระดับมาตรการป้องกันโรค COVID-19 สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย

 • ผู้ได้รับอนุมัติหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักร (COE) ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป เข้ารับการกักตัว เป็นเวลา 14 วัน (หรือ15 คืน หากเที่ยวบินเดินทางถึงไทยหลัง 18.00 น.) ทั้งนี้ สำหรับทั้งคนไทยและต่างชาติ และรวมถึงผู้ที่ได้รับวัคซีน COVID-19 แล้ว

 • ผู้ได้รับอนุมัติ COE ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 และเดินทางถึงไทยตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป เข้ารับการกักตัว เป็นเวลา 14 วัน (หรือ 15 คืน หากเที่ยวบินเดินทางถึงไทยหลัง 18.00 น.) ทั้งนี้ ท่านที่จะเข้ากักตัวในสถานที่กักตัวทางเลือก (AQ) ขอให้ติดต่อกับผู้ให้บริการเพื่อเปลี่ยนแปลงแพคเกจการกักตัวของท่านให้เรียบร้อยก่อนเดินทาง และสามารถดาวน์โหลด COE ฉบับใหม่ได้ที่ coethailand.mfa.go.th

--------------------------------------

Quarantine Accommodation Booking Channels:


การเดินทางเข้าประเทศไทยสำหรับคนไทย *
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564*

1. ลงทะเบียนขอหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักร (COE) ทางเว็บไซต์ coethailand.mfa.go.th

2. จัดหาตั๋วเครื่องบินและสถานที่กักกันทางเลือก (Alternative Quarantine - AQ - เดิมเรียกว่า ASQ/ALQโดยมีหลักฐานการจองให้เรียบร้อย ทั้งนี้ ผู้เดินทางจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

ช่องทางการจอง

 • จองกับโรงแรมโดยตรง โดยดูรายละเอียดได้ที่ hsscovid.com หรือจองผ่านเว็บไซต์ที่ได้รับอนุญาต

https://entrythailand.go.th/

https://asqthailand.com/

https://asq.locanation.com/

https://asq.ascendtravel.com/

https://www.agoda.com/quarantineth


3. ยืนยันการเดินทาง และอัปโหลดเอกสารในระบบ 
COE และรออนุมัติ เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว โปรด print COE ไว้ใช้เดินทาง

การเตรียมเอกสารเพื่อเดินทาง

 1. หนังสือเดินทาง (Passport)
 2. หนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักร (COE)
 3. หลักฐานการจองสถานที่กักกันทางเลือก (AQ)
 4. โปรดตรวจสอบด้วยว่า สายการบินที่ท่านใช้บริการ จะเรียกตรวจใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่าไม่มีเชื้อโรคโควิด-19 ก่อนขึ้นเครื่องด้วยหรือไม่

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง โทร. (0871) 6314 9296 หรือ
E-mail : 
thaiconsulate.KMG@mfa.mail.go.th

--------------------------------------------


Channels for making Alternative Quarantine (AQ
- previously known as ASQ/ALQ) reservations

Reservations may be made directly with AQ hotels, OR through the following websites (please note that these may not be available for booking all hotels):

- Please ensure that your proof of reservation states clearly that it is an AQ reservation.

- The updated list of hotels approved by the Ministry of Public Health of Thailand as AQ facilities can be found at hsscovid.com.

- Passengers arriving in Thailand at Suvarnabhumi Airport (BKK) or Don Mueang International Airport (DMK) may only use AQ hotels in Bangkok, or in Chonburi and Prachinburi Provinces.

***********************************

Health Insurance: 

COVID-19 Medical Insurance for Foreigners Traveling to Thailand

 • Please note that Medical Insurance, covering health care and treatment expenses for COVID-19, with a coverage amount of no less than USD 100,000, is required for Certificate of Entry (COE) applications and travel to Thailand.

 • Coverage must begin from the time of your arrival, and should cover the duration of your stay in Thailand. Coverage must also include health care and treatment expenses for asymptomatic cases of COVID-19.

 • Foreigners traveling to Thailand are encouraged to purchase medical insurance policies from insurance providers who are registered in Thailand and certified by the Office of Insurance Commission (OIC) of Thailand.

 • Please visit https://covid19.tgia.org/ or https://entrythailand.go.th/ for more details.

赴泰外国人新冠肺炎医疗保险

 • 请注意,申请入境许可(COE)及前往泰国旅行需要购买额度不低于100,000美元的涵盖新冠肺炎医治费用的健康险保。

 • 保险有效期必须从您抵达时开始,并应涵盖您在泰国的停留时间。保险范围还必须包括无症状新冠肺炎病例的医治费用。

 • 建议前往泰国旅游的外国人向在泰国注册并经泰国保险委员会(OIC)认证的保险公司购买医疗保险。
  ·如需获取更多信息,请访问 https://covid19.tgia.org/https://entrythailand.go.th/

***********************************

Medical Certificates:

Medical Certificates for Travel to Thailand

 • From 1 April 2021, Non-Thai nationals traveling to Thailand are no longer required to carry “Fit-to-Fly” Health Certificates.

 • A medical certificate, with laboratory result indicating that COVID-19 is NOT detected (by RT-PCR method), issued no more than 72 hours before travel, is still required. (Medical certificates must be in English.)

--------------------------------------------

赴泰健康证明

 • 202141日起,非泰籍人员入境泰国,无需出具适航证明(Fit to Fly)。

 • 仍然需要出示乘机前72时内检测(RT-PCR 检测方法)的新型冠状病毒阴性证明。(检测报告必须是英文的

--------------------------------------------

ใบรับรองแพทย์สำหรับเดินทางเข้าประเทศไทย

 • ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ชาวต่างชาติที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย ไม่ต้องใช้ใบรับรองแพทย์ “Fit-to-Fly” แต่ยังคงต้องใช้เอกสารรับรอง พร้อมผลตรวจ (laboratory result) ที่แสดงว่าผู้เดินทางไม่มีเชื้อโรค COVID-19 โดยการตรวจแบบ RT-PCR ซึ่งมีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

 • ตามข้อกำหนดของรัฐบาลไทย คนไทยสามารถยื่นขอเฉพาะหนังสือรับรอง COE เพื่อเดินทางกลับประเทศไทย โดยไม่ต้องแสดงใบรับรองแพทย์ “Fit-to-Fly” และเอกสารรับรองว่าไม่มีเชื้อโรค COVID-19

 • อย่างไรก็ดี สายการบินอาจกำหนดให้ผู้โดยสารคนไทย แสดงใบรับรองแพทย์ “Fit-to-Fly” หรือเอกสารรับรองว่าไม่มีเชื้อโรค COVID-19 ก่อนขึ้นเครื่องตามเดิม จึงขอให้คนไทยตรวจสอบกับสายการบินที่ท่านจะเดินทางว่า จะเรียกตรวจเอกสารดังกล่าวหรือไม่ (และใช้เอกสารภาษาใด) เพื่อเตรียมการให้พร้อมก่อนเดินทาง

***********************************

"Thailand Plus" Application:

“Thailand Plus” Application

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “Thailand Plus” ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย ตามมาตรการป้องกันโรค COVID-19 โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก App Store / Play Store / Huawei App Gallery และใช้เลขอ้างอิงจากระบบการออกหนังสือรับรองการเดินทางเข้าราชอาณาจักร (COE Online) และเลขที่หนังสือ COE ของท่านในการลงทะเบียนฯ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://thailandplus.in.th และเอกสารประกอบด้านล่าง

--------------------------------------

The Royal Thai Consulate-General in Kunming wishes to advise all travelers to the Kingdom of Thailand to download the “Thailand Plus” Application before entering Thailand, in accordance with Thailand’s COVID-19 disease control measures. The Application can be downloaded from your App Store, Play Store or Huawei App Gallery. Your Certificate of Entry  (COE) code and Reference ID will be used for registration.

Please visit http://thailandplus.in.th or the relevant manuals/information documents below, for more details.

--------------------------------------

泰王国驻昆明总领事馆谨告知需要前往泰王国的各位旅客:按照2019新型冠状病毒防护措施,请各位旅客在入境之前下载“Thailand Plus”应用(泰国健康码),并使用注册入境许可(COE)时所获得的验证码以及入境许可证编号进行登录,旅客可通过 App Store / Play Store / Huawei App Gallery 进行下载,更多信息请登录 http://thailandplus.in.th或资料详情请看下方。

***********************************

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

AQ_infographic_060764
COE_Manual_CHINESE
COE_Registration_Guide_CHINESE
คู่มือลงทะเบียน_COE_ออนไลน์_(ไทย)
COE_Registration_Guide_ENGLISH
ประกาศ_สกญ._เรื่องเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์
List_of_Semi_Commercial_Flight_as_of_28_Jan_2021
PR_Quarantine_from_1_May_2021_(Update_30Apr21)
PR_Travel_measures_from_1_April_2021_Updated_140464
PR_Vaccine_certificate_for_travel_to_Thailand_updated_120464
Additional_channels_for_ASQ_bookings_30_March_2021
PR_Insurance_for_travel_to_Thailand_010464
Thailand_Plus_Announcement_kmg
คู่มือการใช้งาน_ThailandPlus_ภาษาไทย
ThailandPlus_Manual_English