มรณบัตร

มรณบัตร

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 8,480 view

มรณบัตร

For Thai Nationals requiring assistance in languages other than Thai, please call (0871) 6314 9296. 
拥有泰国国籍的人士若需要非泰语的其他语种帮助服务 请致电 (0871) 6314 9296 。

• แจ้งการตาย

      -  เมื่อมีผู้เสียชีวิต ผู้แจ้งการตาย ได้แก่ ญาติ บุคคลที่ไปกับผู้ตาย หรือผู้พบศพ

เอกสารของผู้แจ้งการตาย

(1) คำร้องขอนิติกรณ์ (ขอรับที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือดาวน์โหลดจากแบบฟอร์มคำร้อง)

(2) คำร้องการแจ้งตาย (ขอรับที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือดาวน์โหลดจากแบบฟอร์มคำร้อง)

(3) หนังสือเดินทาง

(4) บัตรประจำตัวประชาชน

เอกสารแสดงตัวของผู้เสียชีวิต

(1) ต้นฉบับหนังสือรับรองการตายซึ่งออกโดยหน่วยงานท้องถิ่น พร้อมสำเนา 1 ชุด โดยเอกสารดังกล่าวต้องผ่าน (1) การแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษโดย Notary Public (公证处) ในพื้นที่ (2) การรับรองโดยสำนักงานการต่างประเทศ (FAO) ของมณฑลนั้นๆ และ (3) การรับรองโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

(2) หนังสือเดินทาง

(3) บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรเหลืองติดรูปถ่าย หรือหนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่าย หรือใบต้นขั้วคำร้องขอมีบัตรประชาชน มีตรารับรองจากอำเภอ หรือเอกสารรับรองบุคคลออกโดยกรมการปกครอง

กำหนดเสร็จ

ภายในวันที่มายื่นคำร้อง

หมายเหตุ

ในกรณีบุคคลสัญชาติไทยเสียชีวิตในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ ขอให้ญาติ หรือผู้ที่รับทราบการตายของบุคคลสัญชาติไทยดังกล่าว ติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยเร็ว เพื่อจะได้แจ้งวิธีการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง