หนังสือเดินทาง Thai Passports

หนังสือเดินทาง Thai Passports

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 13,983 view

หนังสือเดินทาง

For Thai Nationals requiring assistance in languages other than Thai, please call (0871) 6314 9296. 
拥有泰国国籍的人士若需要非泰语的其他语种帮助服务 请致电 (0871) 6314 9296 。

การขอมีหนังสือเดินทาง

ค่าธรรมเนียม:

หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป ที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี      350 หยวน

หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป ที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี    500 หยวน
(ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะยื่นคำขอมีหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี จะต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในประเทศไทยแล้วเท่านั้น)

หลักฐานและเอกสารยื่นประกอบ

(1) แบบคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง 1 ชุด ( ขอรับที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือดาวน์โหลดจากแบบฟอร์มคำร้อง )

(2) หนังสือเดินทางฉบับจริง

(3) บัตรประจำตัวประชาชน

(4) สำเนาทะเบียนบ้าน

(5) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 1/2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

(6) ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีชื่อไม่ตรงกันกับหลักฐาน)

(7) ทะเบียนสมรส/หย่า (หากมี)

กำหนดเสร็จ

ใช้เวลาประมาณ 2 – 4 สัปดาห์ นับจากวันชำระค่าธรรมเนียม (โดยเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ จะโทรศัพท์ไปแจ้งให้ทราบ เมื่อหนังสือเดินทางส่งมาถึงสถานกงสุลใหญ่ฯ แล้ว ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง จะต้องเดินทางมารับเล่มที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือทำการมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทน โดยวิธีการที่กำหนด)

หมายเหตุ

-          หนังสือเดินทางมีอายุ 5 ปี หรือ 10 ปี แล้วแต่ที่ยื่นคำขอ และไม่สามารถแก้ไข และบันทึกรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ในหนังสือเดินทางได้

-          ผู้ร้องฯ ต้องมายื่นเรื่องด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เนื่องจากต้องบันทึกข้อมูลชีวภาพของแต่ละบุคคลลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์

-          หากรายการข้อมูลในหนังสือเดินทางฉบับเดิม ไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนบ้าน เช่น นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด เป็นต้น ให้ไปยื่นขอแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านที่อำเภอ/เขต ในประเทศไทยก่อน จึงสามารถยื่นทำหนังสือเดินทางใหม่ได้

-          ค่าธรรมเนียมที่ชำระแล้ว ไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

-          ระเบียบอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ขอทำหนังสือเดินทางให้ผู้เยาว์ ที่อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ (จะต้องให้ผู้ปกครอง (บิดามารดา) มาให้ความยินยอมในการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง) (ค่าธรรมเนียม 350 หยวน) - ผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ สามารถขอมีหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป ที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี เท่านั้น

1. เอกสารของบุตร

(1) แบบกรอกข้อมูลขอทำหนังสือเดินทาง 1 ชุด (ขอรับที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือดาวน์โหลดจากแบบฟอร์มคำร้อง)

(2) หนังสือเดินทางฉบับจริง

(3) บัตรประจำตัวประชาชน

(4) สำเนาทะเบียนบ้าน

(5) ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีชื่อไม่ตรงกันกับหลักฐาน)

(6) สูติบัตร

(7) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 1/2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

(8) หนังสือรับรองบุคคลเดียวกัน (กรณีบุตรมีชื่อในหนังสือเดินทางจีนไม่ตรงกับชื่อในสูติบัตรไทย) โดยติดต่อกับสำนักงานนิติกรณ์ประจำพื้นที่ ( Notary Service Office: 公证处 ) - ทั้งนี้ โดยที่สาธารณรัฐประชาชนจีนไม่ยอมรับการมีสองสัญชาติ ขอให้ผู้ร้องฯ และผู้ปกครอง โปรดศึกษาคำแนะนำตามเอกสารนี้ประกอบด้วย

2.  เอกสารของบิดาหรือมารดาสัญชาติไทย

(1) หนังสือเดินทางฉบับจริง

(2) บัตรประจำตัวประชาชน

(3) สำเนาทะเบียนบ้าน

(4) ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีชื่อไม่ตรงกันกับหลักฐาน)

(5) ใบทะเบียนสมรส/หย่า 1 ชุด ( หากสมรสหรือหย่า )

3. เอกสารกรณีบิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติ

(1) หนังสือเดินทาง หรือใบขับขี่รถยนต์

(2) ทะเบียนสมรสไทย (หากจดทะเบียนสมรส)

กำหนดเสร็จ

ใช้เวลาประมาณ 2 – 4 สัปดาห์ นับจากวันชำระค่าธรรมเนียม (เดินทางมารับเล่มที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือทำการมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทน โดยวิธีการที่กำหนด)

หมายเหตุ

-          หนังสือเดินทางมีอายุ 5 ปี และไม่สามารถแก้ไขและบันทึกรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ในหนังสือเดินทางได้

-          กรณีบิดาหรือมารดาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถมาลงนามยินยอมในคำร้องทำหนังสือเดินทางให้บุตรได้ ให้ยื่นคำร้องขอหนังสือยินยอมที่อำเภอ/เขต ในประเทศไทยก่อน แล้วจึงนำมายื่นประกอบขอทำหนังสือเดินทางให้บุตร

-          กรณีที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่มีชื่อบิดาในรายการบิดาของสูติบัตรบุตร ให้แนบใบปกครองดูแลบุตร (ป.ค.14) ซึ่งระบุ ยืนยันว่ามารดาเป็นผู้ปกครองดูแลแต่เพียงผู้เดียว

-          บิดามารดาและบุตรต้องมายื่นคำร้องฯ ด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ได้ เนื่องจากบิดามารดาต้องลงนามยินยอมในคำร้องขอทำหนังสือเดินทางของบุตรต่อหน้าพนักงานเจ้าหน้าที่ และต้องบันทึกข้อมูลชีวภาพของบุตรลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์

-          ค่าธรรมเนียมที่ชำระแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

-          ระเบียบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ขอทำหนังสือเดินทางใหม่ (กรณีสูญหาย หรือหมดอายุ) 

ค่าธรรมเนียม:
หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป ที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี      350 หยวน

หนังสือเดินทางบุคคลทั่วไป ที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี    500 หยวน
(ทั้งนี้ ผู้ประสงค์จะยื่นคำขอมีหนังสือเดินทางบุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 10 ปี จะต้องเป็นบุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในประเทศไทยแล้วเท่านั้น)

หลักฐานและเอกสารยื่นประกอบ

(1) แบบกรอกข้อมูลขอทำหนังสือเดินทาง 1 ชุด (ขอรับที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือดาวน์โหลดจากแบบฟอร์มคำร้อง)

(2) หนังสือเดินทางฉบับจริง

(3) บัตรประจำตัวประชาชน

(4) สำเนาทะเบียนบ้าน

(5) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 1/2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

(6) ใบเปลี่ยนชื่อ (กรณีชื่อไม่ตรงกันกับหลักฐาน)

(7) ใบทะเบียนสมรส/หย่า (หากมี)

** กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้

(8) ใบแจ้งความ จากสถานีตำรวจในพื้นที่ที่หนังสือเดินทางสูญหาย

(9) Confirmation of Reporting the Loss of Passport จากสำนักงานตรวจคนเข้าและออกเมือง ในพื้นที่ที่หนังสือเดินทางสูญหายเท่านั้น

กำหนดเสร็จ

ใช้เวลาประมาณ 2 - 4 สัปดาห์ นับจากวันชำระค่าธรรมเนียม (เดินทางมารับเล่มที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือทำการมอบอำนาจให้ผู้อื่นรับแทน โดยวิธีการที่กำหนด)

หมายเหตุ

-          หนังสือเดินทางมีอายุการใช้งาน 5 ปี หรือ 10 ปี แล้วแต่ที่ยื่นคำขอ และไม่สามารถแก้ไขและบันทึกรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ในหนังสือเดินทางได้

-          ผู้ร้องฯ ต้องมายื่นเรื่องด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เนื่องจากต้องบันทึกข้อมูลชีวภาพของแต่ละบุคคลลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์

-          หากรายการข้อมูลในหนังสือเดินทางฉบับเดิม ไม่ตรงกับข้อมูลทะเบียนบ้าน เช่น นามสกุล วัน เดือน ปีเกิด เป็นต้น ให้ไปยื่นขอแก้ไขรายการในทะเบียนบ้านที่อำเภอ/เขต ในประเทศไทยก่อน จึงสามารถยื่นทำหนังสือเดินทางใหม่ได้

-          กรณีที่หนังสือเดินทางที่สูญหายมีใบอนุญาตทำงาน  (Work Permit) และใบอนุญาตให้พำนักในจีน (Residence Permit) ควรสอบถามสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่เกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในทันที โดยขั้นตอนเบื้องต้นตามที่ได้รับแจ้งจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มีดังนี้

(1) นำใบแจ้งความไปติดต่อขอรับใบ Confirmation of Reporting the Loss of Passport จากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อมายื่นแก่สถานกงสุลใหญ่ฯ ในการจัดทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ต่อไป

(2) Confirmation of Reporting the Loss of Passport จะมีอายุการใช้งาน 30 วัน สำหรับผู้ที่ต้องดำเนินเรื่อง Residence Permit จะต้องรีบติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อให้สามารถผลิตเล่มหนังสือเดินทางใหม่ได้ทันใน 30 วัน จากนั้นจึงนำ Confirmation of Reporting the Loss of Passport และหนังสือเดินทางเล่มใหม่ไปทำเรื่องขอให้ออก Residence Permit ใหม่ โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะออก Residence Permit ให้ตามระยะเวลาที่คงเหลือของใบอนุญาตเดิม ขั้นตอนการดำเนินการอาจมีการเปลี่ยน ควรประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

                -     ค่าธรรมเนียมหากชำระแล้วไม่สามารถเรียกคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

                -     ระเบียบอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

               

เอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Document: ETD หรือ C.I. เดิม)

(ไม่เสียค่าธรรมเนียม)     
      

หลักฐานและเอกสารยื่นประกอบ

(1) คำร้องขอเอกสาร ETD 1 ชุด (ขอรับที่สถานกงสุลใหญ่ฯ)

(2) สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด และหน้าที่มีตราประทับวีซ่า (หากมี)

(3) บัตรประจำตัวประชาชน

(4) สำเนาทะเบียนบ้าน

(5) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 1/2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

(6) ใบแจ้งความจากสถานีตำรวจในพื้นที่ที่หนังสือเดินทางหาย

(7) Confirmation of Reporting the Loss of Passport จากสำนักงานตรวจคนเข้าและออกเมือง ในพื้นที่ที่หนังสือเดินทางสูญหายเท่านั้น

กำหนดเสร็จ

ภายในวันที่มายื่นคำร้อง

การให้บริการงานอนุมัติคำร้องหนังสือเดินทาง

คลิกเพื่อดูรายละเอียด

เอกสารประกอบ

services-20150723-104742-028867