สูติบัตร

สูติบัตร

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 10,718 view

สูติบัตร

For Thai Nationals requiring assistance in languages other than Thai, please call (0871) 6314 9296. 
拥有泰国国籍的人士若需要非泰语的其他语种帮助服务 请致电 (0871) 6314 9296 。

  • การแจ้งเกิด (ถึงแม้บิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสกัน มารดาก็มีสิทธิและหน้าที่ในการแจ้งเกิดบุตร)

  • บุคคลที่มีสิทธิมีสัญชาติไทยและจีน (โดยเฉพาะกรณีผู้ที่มีบิดามารดาฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติไทยและอีกฝ่ายหนึ่งมีสัญชาติจีน) โปรดศึกษาคำแนะนำตามเอกสารนี้ประกอบการพิจารณาและดำเนินการ 

1. เอกสารของบิดาและมารดาที่มีสัญชาติไทย

(1) คำร้องขอนิติกรณ์ ( ขอรับที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือดาวน์โหลดจากแบบฟอร์มคำร้อง )

(2) บันทึกคำให้การของมารดา ( ขอรับที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือดาวน์โหลดจากแบบฟอร์มคำร้อง )

(3) คำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด ( ขอรับที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือดาวน์โหลดจากแบบฟอร์มคำร้อง )

(4) หนังสือเดินทาง

(5) บัตรประจำตัวประชาชน

(6) ทะเบียนบ้านไทย หรือฉบับที่มีตรารับรองจากอำเภอ หรือแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร์

(7) ทะเบียนสมรสไทย (หากบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน)

(8) ใบรับรองบุตร กรณีบิดารับรองบุตร

2. เอกสารประจำตัวบุตร

ต้นฉบับใบรับรองเกิดออกโดยโรงพยาบาล พร้อมสำเนา 1 ชุด โดยเอกสารดังกล่าวต้องผ่าน (1) การแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษโดย Notary Public (公证处) ในพื้นที่ (2) การรับรองโดยสำนักงานการต่างประเทศ (FAO) ของมณฑลนั้น ๆ และ (3) การรับรองโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

3. เอกสารของบิดาหรือมารดาซึ่งเป็นคนจีนหรือชาติอื่นๆ

(1) หนังสือเดินทาง

(2) บัตรประจำตัวประชาชน

(3) ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

(4) ทะเบียนบ้าน

(5) ทะเบียนสมรสไทยหรือจีน (หากบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน) - กรณีทะเบียนสมรสจีน เอกสารดังกล่าวต้องผ่าน (1) การแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษโดย Notary Public (公证处) ในพื้นที่ (2) การรับรองโดยสำนักงานการต่างประเทศ (FAO) ของมณฑลนั้นๆ และ (3) การรับรองโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง (พร้อมสำเนา 1 ชุด)

กำหนดเสร็จ

ภายในวันที่มายื่นคำร้อง

หมายเหตุ

         - กรณีบิดามารดาจดทะเบียนสมรส

(1)  บุตรมีสิทธิใช้นามสกุลบิดา หากประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลมารดา ทั้งบิดาและมารดาต้องทำหนังสือให้ถ้อยคำยืนยัน

(2)  สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถดำเนินการในกรณีที่บิดามารดาประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลของบุคคลอื่นที่มิใช่นามสกุลของบิดามารดา

กรณีบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส

                (1)  เด็กเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดาและมีสิทธิใช้นามสกุลของมารดา

                (2)   หากประสงค์ให้เด็กใช้นามสกุลบิดา บิดาและมารดาต้องทำหนังสือให้ถ้อยคำให้บุตรนอกสมรสใช้นามสกุลบิดา
         - การเพิ่มชื่อบุตรในทะเบียนบ้านไทย

(1)   ควรทำหนังสือเดินทางไทยให้บุตรที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และเพิ่มชื่อบุตรเข้าในทะเบียนบ้านไทย  หากไม่ทำการเพิ่มชื่อบุตรเข้าทะเบียนบ้านไทย บุตรจะเสียสิทธิในประเทศไทย เช่น บุตรอาจจะไม่สามารถเข้าเรียนในประเทศไทยได้

(2)   สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถแจ้งที่ว่าการอำเภอ/สำนักทะเบียนในประเทศไทย เพื่อเพิ่มชื่อเด็กเข้าทะเบียนบ้านไทยให้ได้ ท่านต้องไปแจ้งที่ที่ว่าการอำเภอ/สำนักทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งโดยทั่วไปต้องไปติดต่อด้วยตนเอง เนื่องจากต้องแสดงหนังสือเดินทางไทยของเด็กที่ได้รับการประทับตราเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไทยไปแสดง อย่างไรก็ตาม ควรสอบถามจากอำเภอ/เขต โดยตรง

 

• สัญชาติ

-          แนวทางการพิจารณาได้สัญชาติไทยกรณีบุคคลเกิดนอกราชอาณาจักร

 

สัญชาติบิดา

สัญชาติมารดา

สถานภาพการสมรส

สัญชาติบุตร

ไทย

ไทย

จด

ไทย

ไทย

ไทย

ไม่จด

ไทย

ไทย

อื่นๆ

จด

ไทย

ไทย

อื่นๆ

ไม่จด

ไม่ได้สัญชาติไทย

อื่นๆ

ไทย

จด

ไทย

อื่นๆ

ไทย

ไม่จด

ไทย

 

เอกสารประกอบ

PR_ผู้มีสิทธิมีสัญชาติไทยและจีน_050165_2