รับรองเอกสาร

รับรองเอกสาร

8 ก.ย. 2562

การรับรองเอกสาร

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ให้บริการรับรองเอกสาร สำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ในมณฑลยูนนาน กุ้ยโจว และหูหนาน ในกรณีดังต่อไปนี้

1. รับรองลายมือชื่อบุคคล (คนไทยมาลงนามเอกสารต่อหน้าเจ้าพนักงานกงสุล) ได้แก่

    1.1  หนังสือมอบอำนาจ (ให้บุคคลอื่นไปดำเนินการต่าง ๆ ในประเทศไทยแทนตนเอง)

    1.2  หนังสือให้ความยินยอม (ยินยอมให้บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุยังไม่ถึง 20 ปี) ทำหนังสือเดินทาง หรือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ)

2. รับรองเอกสารไทย ที่ผ่านการรับรองเอกสารจากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่นานจนเกินไป)

3. รับรองเอกสารจีน (公证书) ที่ผ่านโนตารี พับลิค และผ่านการรับรองจากสำนักงานการต่างประเทศ (เฉพาะมณฑลยูนนาน กุ้ยโจว หรือหูหนาน) มาแล้ว (ภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ไม่นานจนเกินไป


เอกสารที่ต้องใช้

กรณีตามข้อ 1:

- แบบคำร้องขอนิติกรณ์ (ขอรับได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ)

- หนังสือเดินทาง 

- บัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ/ผู้ให้ความยินยอม

- สำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ/ผู้ให้ความยินยอม

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ/ผู้เยาว์

- หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ เช่น สูติบัตร ทะเบียนสมรส ฯลฯ (กรณีหนังสือให้ความยินยอมฯ)

กรณีตามข้อ 2 - 3:

- แบบคำร้องขอนิติกรณ์ (ขอรับได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ)

- หนังสือเดินทาง 

- บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร้องขอนิติกรณ์

- เอกสารที่จะรับรอง (ที่มีตราประทับของกรมการกงสุล หรือ สำนักงานการต่างประเทศมณฑลฯ) 

- กรณีมอบให้ผู้อื่นมาทำการแทน จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และ/หรือ หนังสือเดินทางของผู้รับมอบอำนาจ มาแสดงด้วย

ค่าธรรมเนียม:

125 หยวน ต่อ 1 ตราประทับ (สามารถชำระด้วยเงินสด WeChat Pay หรือ AliPay)

--

ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะไม่รับผิดชอบความถูกต้องของเนื้อหาเอกสารที่นำมารับรอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม และนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ โทร. (0871) 6314 9296 หรือ e-mail: thaiconsulate.KMG@mfa.mail.go.th