การลงทะเบียนคนไทย

การลงทะเบียนคนไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 10,282 view

การลงทะเบียนคนไทยที่พำนักในต่างประเทศ

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

*********************

*เพื่อประโยชน์ของท่าน* สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ขอความร่วมมือคนไทยที่พำนักอยู่ในมณฑลยูนนาน มณฑลกุ้ยโจว และมณฑลหูหนาน ลงทะเบียนกับสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองคนไทยในเขตกงสุล โดยขอให้ดำเนินการ ดังนี้

1. ส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) มาที่ [email protected] เพื่อแจ้งข้อมูลของท่าน ดังต่อไปนี้

    -  ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) - โปรดระบุคำนำหน้านามด้วย
   - เพศ
   - เลขที่หนังสือเดินทาง
   - วันหมดอายุของหนังสือเดินทาง
   - เบอร์โทรศัพท์ในจีน
   - Wechat ID (หากมี)
   - อีเมล์ (หากมี)
   - อาชีพ
   - ประเภทการมาพำนัก (เช่น นักศึกษา ทำงาน สมรส/ครอบครัว)
   - ที่อยู่ในจีน (โปรดระบุเป็นภาษาจีนหรืออังกฤษ) - กรุณาระบุเมืองและมณฑลให้ชัดเจน
   - ชื่อสถานศึกษา หรือสถานที่ทำงาน

   - ผู้ที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน (โปรดระบุชื่อ - เบอร์โทรศัพท์ - และความสัมพันธ์กับท่าน)
   - กรณีมีคนไทยอื่น ๆ มาพำนักอยู่กับท่าน (ช่น ผู้สูงอายุ หรือเด็กเล็ก) โปรดแจ้งชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และความสัมพันธ์กับตัวท่านด้วย


หรือ

2. หากสะดวก อาจพิจารณาดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์ม (ตามด้านล่าง) นำมายื่นที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ในวันและเวลาทำการ หรือสแกนส่งมาที่ [email protected] หรือโทรสาร (Fax) (0871) 6316-6891 (กรุณากรอกด้วยลายมือที่ชัดเจน)


- สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. (0871) 6314-9296
- กรณีฉุกเฉิน หรือต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วน (เฉพาะคนไทยเท่านั้น) โทร. 155 8700 3732

 

**โปรดสละเวลาลงทะเบียนคนไทย เพื่อประโยชน์ของท่าน**

*********************

เอกสารประกอบ

แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทย