การสมรสระหว่างคนไทยกับคนจีน

การสมรสระหว่างคนไทยกับคนจีน

14 มิ.ย. 2555

1,655 view

1.  การสมรส

การขอจดทะเบียนสมรสผู้ที่จะทำการสมรสจะต้องยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เนื่องจากคู่สมรสต้องลงลายมือชื่อต่อหน้านายทะบียน และพยาน 2 คน โดยจะต้องเตรียมเอกสารของผู้ร้องทั้งสองฝ่ายตามที่ระบุดังต่อไปนี้มาให้ครบถ้วน

เอกสารของบุคคลสัญชาติไทย

( 1 ) คำร้องขอนิติกรณ์ ( ขอรับได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือดาวน์โหลดจาก แบบฟอร์มคำร้อง )

( 2 ) คำร้องขอจดทะเบียนสมรส ( ขอรับได้ที่สถานกงสุลใหญ่ ฯ หรือดาวน์โหลดจาก แบบฟอร์มคำร้อง )

( 3 ) บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง หรือบัตรเหลืองติดรูปถ่าย หรือหนังสือรับรองบุคคลติดรูปถ่าย หรือ         ใบต้นขั้วคำร้องขอมีบัตรประชาชน มีตรารับรองจากอำเภอ หรือเอกสารรับรองบุคคลออกโดยกรมการปกครองพร้อมสำเนาด้านหน้าและด้านหลัง 1 ชุด

( 4 ) ทะเบียนบ้านไทยตัวจริง หรือฉบับที่มีตรารับรองจากอำเภอ พร้อมสำเนา 1 ชุด ( สำเนาซึ่งอำเภอรับรองมาจะต้องออกให้ภายใน 3 เดือนนับถึงวันที่มายื่น )

( 5 ) หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนา หน้าที่มีรูปถ่าย หน้าต่ออายุหนังสือเดินทาง และหน้าเปลี่ยนนามสกุลกรณีมีวีซ่า กรุณาถ่ายสำเนาหน้าวีว่ามาด้วย 1 ชุด

( 6 ) ใบรับรองความเป็นโสดซึ่งออกโดยอำเภอไทยไม่เกิน 3 เดือน โดยต้องผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์กระทรวงการต่างประเทศไทย กรณีที่เคยทำการสมรสและเคยหย่าจะต้องมีหนังสือรับรอง ( ออกโดยอำเภอไม่เกิน 3 เดือน ) ว่าไม่เคยทำการสมรสกับผู้ใดภายหลังจากการหย่ามาแสดงด้วย ( ต้องผ่านการรับรองจากกองสัญชาติและนิติกรณ์ กระทรวงการต่างประเทศไทย )

( 7 ) หากเคยแต่งงานมาก่อน ต้องนำใบสำคัญการหย่าตัวจริง หรือใบทะเบียนฐานะครอบครัวหย่า พร้อมสำเนา 1 ชุด ( กรณีที่เป็นหญิงไทย และหย่ายังไม่ถึง 310 วัน จะต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรภ์มาแสดง )

( 8 ) รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

เอกสารของบุคคลสัญชาติจีน

( 1 ) หนังสือเดินทางตัวจริง พร้อมสำเนาหน้าที่มีรูปถ่ายและมีชื่อ 1 ชุด หรือใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ พร้อมสำเนาด้านหน้าและด้านหลัง

( 2 ) รูปถ่ายสีขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ใบ

( 3 ) .ใบรับรองความเป็นโสด

* เอกสารทุกอย่างต้องออกให้ภายใน 3 เดือน นับถึงวันที่มายื่น *

หมายเหตุ : ในบางกรณีสถานกงสุลใหญ่ฯ อาจขอเอกสารจำเป็นอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมด้วย

กำหนดเสร็จ ภายใน 30 นาที ( ไม่เสียค่าธรรมเนียม )