คณะสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรมณฑลยูนนาน (Yunnan Academy of Agriculture Sciences: YAAS) เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

คณะสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรมณฑลยูนนาน (Yunnan Academy of Agriculture Sciences: YAAS) เข้าเยี่ยมคารวะกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ก.พ. 2567

| 203 view

ด้วยเมื่อวันที่ 7 ก.พ. 2567 เวลา 10.30-12.00 น. Dr. Lou Yanjie ผอ. ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และรอง ผอ. ฝ่าย การจัดการเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) สถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรมณฑลยูนนาน (Yunnan Academy of Agriculture Sciences: YAAS) พร้อมด้วยคณะ ได้เข้าเยี่ยมคารวะ กสญ. ณ นครคุนหมิง เนื่องในโอกาสเทศกาลตรุษจีน โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของสถาบันฯ ในฐานะศูนย์วิจัยด้านวิทยาศาสตร์ของมณฑลยูนนาน รวมทั้งรายงานผลและแผนการดำเนินงานในการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตรทั้งในมณฑลและระหว่างประเทศ ตลอดจนหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสถาบัน YAAS กับหน่วยงานและสถาบันการศึกษาของไทยในด้านการวิจัยและพัฒนาทางการเกษตร โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาพันธุ์พืช การศึกษาวิจัยด้านโรคระบาด และการพิจารณามาตรการทางการเกษตรร่วมกัน ผ่านการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างนักเรียน บุคลากรทางการเกษตร และนักวิจัยของทั้งสองฝ่ายด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ