คณะสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เข้าพบหารือกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

คณะสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เข้าพบหารือกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 พ.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 พ.ย. 2566

| 211 view

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.00-15.30 น. นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่องฟู รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้นำคณะเยือนนครคุนหมิงเพื่อดำเนินกิจกรรมเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ ครั้งที่ 4 ภายใต้โครงการ Capacity Building on Food Security on Agro-Processing Industry among Mekong Countries and People’s Republic of China และได้เข้าพบหารือกับนางสาวภาวีวรรณ นรพัลลภ กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง และนายณัฐ วิมลจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับภาพรวมด้านการค้าการลงทุนและศักยภาพทางด้านอุตสากรรมอาหารและยาของมณฑลยูนนาน ตลอดจนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและจีน โดยเฉพาะประเด็นด้านการส่งเสริมความมั่นคงทางด้านอาหารผ่านการปรับใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์กับต่างประเทศเพื่อนำมาปรับใช้กับนโยบายของไทย และการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของระบบอาหารที่ครอบคลุมปัจจัยการผลิต กระบวนการผลิต การบริโภค และการกระจายอาหาร รวมทั้งการพัฒนาระบบบริหารจัดการคุณภาพอาหารให้มีคุณภาพ ปลอดภัย ยั่งยืนและเพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ