การฉีดวัคซีน COVID-19 ให้แก่ชาวต่างชาติในมณฑลกุ้ยโจว

การฉีดวัคซีน COVID-19 ให้แก่ชาวต่างชาติในมณฑลกุ้ยโจว

26 มิ.ย. 2564

166 view

การฉีดวัคซีน COVID-19 ให้แก่ชาวต่างชาติในมณฑลกุ้ยโจว

ด้วยทางการมณฑลกุ้ยโจว (Guizhou) ได้แจ้งแนวทางการให้บริการฉีดวัคซีน COVID-19 ให้แก่ชาวต่างชาติที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป โดยมีรายละเอียด เงื่อนไข และวิธีการ ดังนี้

 • วัคซีนที่ขึ้นทะเบียนในจีนแล้วมีจำนวน 4 บริษัท ได้แก่ Beijing Institute of Biological Products (SinoPharm), Wuhan Institute of Biological Products (SinoPharm), SinoVac Biotech (SinoVac) และ CanSino Biologics (CanSino)

 • การรับวัคซีนประเภท Inactivated SARS-CoV-2 (Vero Cell) เช่น SinoPharm และ SinoVac จะต้องได้รับ 2 ครั้ง (โดส) ระยะเวลาห่างกัน 3 สัปดาห์ขึ้นไปแต่ไม่เกิน 8 สัปดาห์ และประเภท Recombinant COVID-19 vaccine (CHO Cell) เช่น CanSino จะได้รับ 1 โดส

 • การนัดหมาย ชาวต่างชาติที่ประสงค์จะรับการฉีดวัคซีน ให้แจ้งทางการท้องถิ่นที่ท่านอาศัยอยู่
  • หากท่านทำงานในมณฑลกุ้ยโจว ให้แจ้งผ่านนายจ้างของท่าน
  • นักเรียน - นักศึกษา และครู - อาจารย์ ให้แจ้งผ่านสถานศึกษาของท่าน
  • ผู้ที่ไม่ได้ทำงาน ให้แจ้งผ่านทางการระดับชุมชนในท้องถิ่นที่ท่านพำนักอยู่
  • เมื่อทำการนัดหมายแล้ว ทางการจะจัดให้รับการฉีดวัคซีนในสถานที่ที่ใกล้กับท่าน

 • เอกสารที่ต้องใช้แสดงตน ได้แก่ หนังสือเดินทาง และหลักฐานการอนุญาตพำนัก (Residence Permit) ที่ยังมีอายุ ทั้งนี้ ผู้ที่จะรับวัคซีนตามสิทธิประกันสังคม ให้แสดงบัตรประกันสังคมด้วย

 • ก่อนฉีดวัคซีน ท่านจะต้องลงนามเอกสารยินยอมและรับรองตามที่กำหนด และแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพของท่านแก่บุคลากรทางการแพทย์ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมในการให้ฉีดวัคซีน

 • ค่าใช้จ่าย ผู้ที่มีประกันสุขภาพในระบบประกันสังคมของมณฑลกุ้ยโจว ไม่มีค่าใช้จ่าย ในกรณี ไม่มีประกันสุขภาพ จะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง ตามอัตราที่รัฐบาลกำหนด และมีค่าบริการอีก 8 หยวนต่อโดส

 • เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ขอรับได้หลังจากฉีดวัคซีนเสร็จสิ้นแล้ว

 • ภายหลังการฉีดวัคซีน ท่านจะต้องอยู่สังเกตอาการเป็นเวลา 30 นาทีในพื้นที่ที่กำหนด และปฏิบัติตามคำแนะนำและข้อปฏิบัติต่าง ๆ โดยหากมีอาการหรือปฏิกิริยาอื่น ๆ ภายใน 14 วัน ให้ไป พบแพทย์และแจ้งหน่วยบริการวัคซีน ทั้งนี้ แม้ท่านจะได้รับวัคซีนแล้ว ก็อาจมีความเสี่ยงติดเชื้อ COVID-19 ได้ จึงขอให้ให้ความร่วมมือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 เช่น การสวมใส่หน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ และรักษาระยะห่างทางสังคม รวมถึงเข้ารับการตรวจหาเชื้อ (ในกรณีที่ได้รับแจ้ง) ต่อไป

*คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับคนไทย*

 • ตรวจสอบประเภท และชนิดของวัคซีนก่อนฉีด ทั้งนี้ ในปัจจุบัน กระทรวงสาธารณสุข (ไทย) รับรองวัคซีน COVID-19 ที่ผลิตในจีน 2 ชนิด/ผู้ผลิต คือ SinoVac (北京科兴) และ SinoPharm (北京生物) (ข้อมูล ณ วันที่ 2 เมษายน 2564)

 • สอบถามให้แน่ใจว่า วัคซีนที่จะได้รับในแต่ละโดสเป็นชนิดเดียวกัน เนื่องจากหากวัคซีนแต่ละโดสเป็นคนละประเภท/ชนิด อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพของตัวยา และอาจไม่เป็นที่ยอมรับในพื้นที่อื่น ๆ

 • ขอรับและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนของท่านไว้ให้เรียบร้อย เพื่อใช้ เป็นเอกสารประกอบการเดินทางเข้าประเทศไทย และใช้รับรองในโอกาสอื่น ๆ ตามความจำเป็น

------------------------------------

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง
26 มิถุนายน 2564

เอกสารประกอบ

PR_วัคซีน_ชาวต่างชาติ_Guizhou_260664.pdf