์Notice: Warning on False "Thailand Pass" Emails

์Notice: Warning on False "Thailand Pass" Emails

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 มี.ค. 2565

| 278 view

PLEASE NOTE

 • Thailand Pass” applicants are advised to beware of emails, which falsely claim to be from the Thailand Pass system, and ask for your personal information and for payments to be made.

 • If you receive these suspicious emails, DO NOT follow their requests/instructions. Doing so may compromise your privacy and the security of your personal information.

 • AUTHENTIC Thailand Pass emails are sent from @tp.consular.go.th or @consular.go.th domains ONLY.

 • Please contact the Royal Thai Consulate-General, Kunming, if you have further enquiries.

--------------------------------------------

  

 • 请“泰国通行证”申请者警惕冒充泰国通行证系统并要求您提供个人信息和付款的电子邮件。

 • 如果您收到这些可疑的电子邮件,请不要按照他们的请求/指示进行操作,如进行相关操作可能会侵害您的隐私和个人信息的安全。

 • 泰国通行证的真实电子邮件仅从@tp.consular.go.th @consular.go.th 的域名发送。

 • 如果您有任何疑问,请联系泰王国驻昆明总领事馆。

--------------------------------------------

คำเตือน

 • สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ขอแจ้งเตือนผู้สมัคร Thailand Pass สำหรับเดินทางเข้าประเทศไทย ให้ระวังอีเมล (email) ที่อ้างว่าส่งจากระบบ Thailand Pass และให้ท่านกรอกข้อมูลส่วนตัว และจ่ายเงิน ซึ่งเป็นอีเมลปลอม

 • หากได้รับอีเมลลักษณะดังกล่าว ขอให้ท่านอย่าหลงเชื่อ และอย่าให้ข้อมูล หรือทำตามข้อความที่แจ้งโดยเด็ดขาด เนื่องจากจะเสี่ยงต่อความปลอดภัยของข้อมูล และความเป็นส่วนตัวของท่าน

 • อีเมลจาก Thailand Pass จะส่งจากโดเมน @tp.consular.go.th หรือ @consular.go.th เท่านั้น

 • หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้จากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

--------------------------------------------

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

8 มีนาคม 2565

เอกสารประกอบ

PR_Warning_on_Phishing_Email_fake_Thailand_Pass_080365.pdf