ด่วน ประกาศ เรื่อง การจัดส่งบัตรเลือกตั้งและเอกสารต่างๆ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ขอใช้สิทธิลงคะแนนทางไปรษณย์

ด่วน ประกาศ เรื่อง การจัดส่งบัตรเลือกตั้งและเอกสารต่างๆ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ขอใช้สิทธิลงคะแนนทางไปรษณย์

13 มี.ค. 2562

168 view

ตามที่ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดส่งบัตรเลือกตั้ง และเอกสารต่างๆ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ขอใช้สิทธิลงคะแนนทางไปรษณย์แล้ว นั้น

ปรากฏว่า บริษัท Shunfeng ไม่สามารถจัดส่งบัตรเลือกตั้ง และเอกสารดังกล่าว ให้แก่นางสาววันวิสาข์ ธนะชัยขันธ์ ได้ เนื่องจากไม่พบบุคคลดังกล่าว ณ ที่อยู่ตามที่ได้ลงทะเบียนไว้ และไม่ปรากฏหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติตต่อได้

สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอให้บุคคลดังกล่าว โปรดติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยด่วนที่สุด เพื่อจะได้จัดส่งบัตรเลือกตั้ง และเอกสารดังกล่าว ให้ท่านได้ ตามกำหนดเวลาการออกเสียงลงคะแนนทางไปรษณีย์

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ