ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งบุคคลรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง

25 มี.ค. 2562

199 view

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ขอประชาสัมพันธ์ สำหรับท่านที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรกับสถานกงสุลใหญ่ฯ แต่มิได้ใช้สิทธิลงคะแนน และประสงค์จะแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ท่านสามารถแจ้งเหตุฯ ได้ ตามประกาศต่อไปนี้ โดยมายื่นหนังสือแจ้งเหตุ (ตามแบบฟอร์มที่ส่งมาพร้อมนี้) ได้ด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือส่งทางไปรษณีย์ให้ถึงสถานกงสุลใหญ่ฯ ภายในเวลาที่กำหนด

(อย่างไรก็ดี หากท่านประสงค์จะแจ้งเหตุฯ ขอความร่วมมือให้ท่านรีบแจ้งโดยด่วนที่สุด โดยหากเป็นไปได้ ขอความร่วมมือมาแจ้งภายในวันที่ 29 มี.ค. 2562)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ