วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 22,558 view

 

คำแนะนำการขอวีซ่าจีนสำหรับคนไทย

1. วีซ่าจีน

วีซ่าจีนเป็นหนังสือที่อนุญาตเดินทางที่องค์กรวีซ่าของประเทศจีนออกให้แก่ชาวต่างชาติที่ประสงค์เดินทางเข้า-ออก หรือแวะผ่านประเทศจีน ระเบียบการที่ใช้เป็นหลักในการออกวีซ่าจีน คือ “ข้อกำหนดการควบคุมบริหารการเข้าและออกสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับชาวต่างชาติ” และระเบียบปลีกย่อยที่ใช้ในการดำเนินการคือ “ข้อกำหนดวีซ่าและหนังสือเดินทางของสาธาณรัฐประชาชนจีน” ข้อตกลงที่เกี่ยวกับวีซ่าประเภทต่างๆ ระหว่างรัฐบาลจีนกับต่างประเทศ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

2. องค์กรที่ออกวีซ่าจีน

องค์กรที่ออกวีซ่าจีนในต่างประเทศ หมายถึงสถานทูต สถานกงสุล สำนักงานของจีนประจำต่างประเทศ ภายในประเทศ หมายถึงกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานฝ่ายวิเทศประจำท้องถิ่นที่กระทรวงต่างประเทศมอบอำนาจให้และกระทรวงการสันติบาล องค์การสันติบาลประจำท้องถิ่นของกระทรวงการสันติบาลมอบอำนาจให้

3. ประเภทวีซ่า

วีซ่าจีนแบ่งออกเป็นวีซ่าการทูต วีซ่าอัธยาศัยไมตรี วีซ่าราชการและวีซ่าธรรมดา

วีซ่าธรรมดาแบ่งเป็น 8 ชนิด โดยใช้ตัวอักษรพินยินภาษาจีนตัวหนึ่งเป็นรหัสของแต่ละชนิด

     3.1 วีซ่าชนิดท่องเที่ยว (วีซ่าชนิด L) ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่มาจีนเพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติหรือกิจกรรมส่วนตัว คนที่มาท่องเที่ยวที่จีน ต้องยื่นใบจองโรงแรมที่จีนและตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมหลักฐานการเงิน เช่นสมุดบัญชีธนาคาร คนที่มาเยี่ยมญาติที่จีน ต้องมีจดหมายรับรองจากญาติในประเทศจีนและตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

     3.2 วีซ่ากิจธุระ (วีซ่าชนิด F) ออกให้แก่คนที่มาเยี่ยมเยือน ทำการวิจัย สอนหนังสือ ทำธุรกิจ แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยี อบรมระยะสั้นและฝึกงานตามคำเชิญโดยไม่เกิน 6 เดือน ผู้ขอต้องยื่นจดหมายเชิญฉบับจริงจากรัฐบาลจีน ใบจองโรงแรม และตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

     3.3 วีซ่านักเรียน (วีซ่าชนิด X) ออกให้ชาวต่างชาติที่มาศึกษา อบรมหรือฝึกงานในประเทศจีนมากกว่า 6 เดือน  ผู้ขอต้องยื่นหนังสือรับรองจากโรงเรียนที่รับเข้า หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น แบบฟอร์มการขอวีซ่าสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (JW 201 หรือ JW 202) ใบตอบรับเข้าเรียนและ ใบตรวจร่างกาย

     3.4 วีซ่าทำงาน (วีซ่าชนิด Z) ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่มาดำรงตำแหน่งหรือทำงานในประเทศจีนรวมทั้งญาติที่ติดตามไป ผู้ที่มาจัดงานแสดงสินค้าในประเทศจีน ในกรณีที่ขอต่างกัน ผู้ขอต้องยื่น “ใบขออนุญาตทำงานชาวต่างชาติของสาธารณรัฐประชาชนจีน” (โดยให้หน่วยงานต้นสังกัดของจีนขอจากกรมแรงงานประจำมณฑล เขตปกครองตัวเองและนครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลางได้) หรือหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนประจำประเทศจีนและจดหมายเชิญจากรัฐบาลจีน หนังสืออนุญาตของกระทรวงวัฒนธรรมและกรมวัฒนธรรมระดับมณฑล จดหมายขอวีซ่าจากสำนักงานฝ่ายวิเทศระดับมณฑล เขตปกครองตัวเองหรือนครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลางและใบตรวจร่างกาย

     3.5 วีซ่าขอผ่าน (วีซ่าชนิด G) ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่ประสงค์เดินทางไปประเทศที่สามโดยผ่านประเทศจีน  ผู้ขอต้องยื่นวีซ่าที่ยังมีอายุการใช้งานของประเทศที่จะไปและตั๋วเครื่องบินต่อไปประเทศที่สาม

     3.6 วีซ่าลูกเรือ (วีซ่าชนิด C) ออกให้แก่พนักงานของรถไฟ เครื่องบินและเรือ ที่ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างประเทศ พนักงานสายการบินและลูกเรือระหว่างประเทศ พร้อมกับญาติที่ติดตามไป ผู้ขอต้องยื่นหนังสือรับรองต่างๆ ตามข้อตกลงระหว่างสองประเทศหรือข้อตกลงของฝ่ายจีน

     3.7 วีซ่านักข่าว (วีซ่าชนิด J) ออกให้แก่นักข่าว วีซ่า J-1 ออกให้แก่นักข่าวต่างชาติที่พำนักอยู่ประจำประเทศจีน J-2 ออกใหเแก่นักข่าวต่างชาติที่มาทำข่าวในประเทศจีนเป็นการชั่วคราว ผู้ขอต้องยื่นหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีน

     3.8 วีซ่าตั้งถิ่นฐาน (วีซ่าชนิด D) ออกให้แก่ชาวต่างชาติที่มาตั้งถิ่นฐานที่จีน ต้องยื่นแบบฟอร์มรับรองการตั้งถิ่นฐาน ผู้ขอสามารถขอด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจให้ญาติที่อยู่ในจีนขอจากหน่วยงานควบคุมบริหารการเข้าและออกสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับชาวต่างชาติหรือสำนักงานสันติบาลระดับอำเภอหรือเมืองในเขตที่ตั้ง

แผนกวีซ่าของจีนยึดถือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นหลัก โดยออกวีซ่าให้แก่ชาวต่างชาติตามสถานะ วัตถุประสงค์ที่มาจีนและประเภทหนังสือเดินทาง

4. ตามกฎหมายมูลฐานเขตปกครองพิเศษฮ่องกงและกฎหมายมูลฐานเขตปกครองพิเศษมาเก๊า ตั้งแต่เขตการปกครองพิเศษฮ่องกงและมาเก๊ากลับคืนแผ่นดินใหญ่แล้ว ได้ทำการควบคุมคนที่เข้าและออกเขตปกครองพิเศษด้วยตนเอง ชาวต่างชาติที่จะเดินทางไปฮ่องกง ต้องทำตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของเขตปกครองพิเศษฮ่องกง รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเข้าเว็บไซต์ www.immd.gov.hk สำหรับผู้ที่จะเดินทางไปมาเก๊า นอกจากผู้ที่ไม่ต้องทำวีซ่าตามข้อตกลงปลอดวีซ่าแล้ว สามารถขอวีซ่าได้ที่หน้าด่าน รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาเข้าเว็บไซต์ www.dsi.gov.mo

 

คำอธิบายการขอวีซ่าจีน

1. การขอวีซ่าทุกประเภทต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

     1.1 หนังสือเดินทางต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือนและยังมีหน้าวีซ่าว่างอยู่

     1.2 กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าหนึ่งใบ รูปถ่ายปัจจุบันหน้าตรง ไม่สวมหมวกขนาดเท่ากับที่ใช้ในหนังสือเดินทาง  1 รูป (คนอเมริกาต้องกรอกแบบฟอร์ม 2 ใบ และรูปถ่าย 2 รูป)

2. วิธีการขอวีซ่า ขอด้วยตัวเองหรือคนอื่นมาขอแทนหรือบริษัททัวร์ที่จดทะเบียนที่สถานทูตจีนมาขอแทนได้

3. ข้อกำหนดของการขอวีซ่าประเภทต่างๆ

     3.1 วีซ่าท่องเที่ยว แบบฟอร์ม 1 ใบ รูปถ่าย 1 ใบ ใบจองโรงแรมและตั๋วเครื่องบินไปกลับ เช็คท่องเที่ยวหรือสมุดบัญชีธนาคารในกรณีที่จำเป็น

     3.2 วีซ่าธุรกิจ ต้องยื่นเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

          3.2.1 จดหมายเชิญจากรัฐบาลจีน ตัวจริง

          3.2.2 บัตรเชิญจากงานแสดงสินค้าประเภทต่างๆ เช่นงานแสดงสินค้าที่กวางโจว งานเจรจาการค้าขายเป็นต้น

     3.3 วีซ่าเรียน

          3.3.1 เรียนระยะยาว (6 เดือนขึ้นไป)

               A. คนที่ขอไปเรียนที่โรงเรียนประถมและโรงเรียนมัธยม พ่อแม่ต้องอยู่ประจำประเทศจีน ถ้าหากว่าไม่ได้อยู่ประจำที่เมืองจีน ต้องมอบอำนาจอย่างเป็นทางการให้แก่คนที่อยู่ประจำประเทศจีนเป็นผู้ปกครองของนักเรียน ฝ่ายไทยรับรองหนังสือมอบอำนาจนั้นเสร็จแล้ว ต้องมารับรองซ้ำที่ สถานฑูตจีน นอกจากนั้นแล้วยังต้องยื่นใบตอบรับเข้าจากโรงเรียนด้วย

               B. คนที่ขอไปศึกษาระดับอุดมศึกษา ต้องยื่นแบบฟอร์มการขอวีซ่า สำหรับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งประทับตราจากองค์กรที่ทางการจีนมอบอำนาจให้ (แบบฟอร์ม JW101 หรือ JW102) ใบตอบรับเข้าเรียน ใบตรวจร่างกายฉบับจริง และฉบับสำเนา

          3.3.2 เรียนระยะสั้น (6เดือนหรือน้อยกว่า 6 เดือน) จดหมายเชิญจากรัฐบาลจีน หรือแบบฟอร์ม JW101 (หรือJW102) และใบตอบรับเข้าเรียน

     3.4 การขอวีซ่าทำงาน

          3.4.1 ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ อาจารย์ ผู้บริหารต่างชาติหรือเจ้าหน้าที่ต่างชาติที่รัฐบาลระดับรัฐและท้องถิ่นจ้างมา ต้องยื่นใบจ้างงานผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ

          3.4.2 ผู้แทนตำแหน่งสูงสุด ผู้ช่วยผู้แทนขององค์การประจำจีน ต้องยื่นจดหมายเชิญจากรัฐบาลจีนและใบสำคัญแสดงการจดทะเบียน

          3.4.3 เจ้าหน้าที่ที่ทำงานในองค์กรเอกชนประจำจีนตามข้อตกลงระหว่างประเทศ (รวมทั้งการค้า การท่องเที่ยวและสำนักงานการบินพลเรือนด้วย) ต้องยื่นหนังสือรับรองหรือหนังสือราชการ

          3.4.4 ผู้ที่ดำเนินกิจการช่วยเหลือหรือให้ความร่วมมือด้านเทคโนโลยีที่จีนตามสัญญา ข้อตกลงและหนังสือโปรเจกต์ ต้องยื่นจดหมายเชิญจากรัฐบาลจีน สัญญาหรือข้อตกลงระหว่างรัฐบาลจีนกับรัฐบาลต่างประเทศหรือข้อตกลงองค์กรระหว่างประเทศ และหนังสือโปรเจกต์การแลกเปลี่ยนและความร่วมมือทวิภาคีหรือพหุภาคี

          3.4.5 คนที่ไปทำงานที่จีนโดยไม่มีรายได้หรือองค์กรต่างประเทศจะให้รายได้นั้น (รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญ อาสาสมัครและผู้ใจบุญ) ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด ต้องยื่นใบรับรองผู้เชี่ยวชาญที่สำนักวิเทศระดับมณฑลออกให้

          3.4.6 คนที่จะไปแสดงที่จีนซึ่งมีรายได้นั้น (ยกเว้นโครงการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมระหว่างประเทศ) ต้องยื่นใบอนุญาตการแสดงชั่วคราวที่ออกจากกระทรวงวัฒนธรรมและจดหมายเชิญจากกระทรวงวัฒนธรรมหรือสำนักงานฝ่ายวิเทศของรัฐบาลระดับนครที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลาง หรือเขตปกครองตัวเองและมณฑลที่เกี่ยวข้อง

         3.4.7 เจ้าหน้าที่เทคนิคต่างชาติที่ไปดำเนินการด้านน้ำมันปิโตรเลียมในทะเล ต้องยื่นจดหมายเชิญชาวต่างชาติมาดำเนินการด้านน้ำมันปิโตรเลียมในทะเลแห่งประเทศจีนออกให้

         3.4.8 พนักงานขององค์กรต่างประเทศประจำประเทศจีนต้องยื่นบันทึกการฑูต (หมายถึงหนังสือรับรองที่ออกโดยสถานฑูตของประเทศนั้นๆประจำประเทศไทย)

         3.4.9 นอกจากกรณีดังกล่าวข้างต้น ชาวต่างชาติที่รับจ้างมาทำงานที่ประเทศจีนต้องยื่นจดหมายเชิญจากรัฐบาลจีนและหนังสืออนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ ซึ่งกระทรวงแรงงานแห่งประเทศจีนเป็นผู้ออกให้

         3.4.10 ชาวต่างชาติที่ไปทำงาน ณ ประเทศจีน ดังกล่าวมาทั้งหมดข้างต้นนั้นต้องยื่นใบตรวจร่างกายสำหรับชาวต่างชาติด้วย

     3.5 การขอวีซ่าผ่านทาง ต้องยื่นบันทึกการฑูตหรือวีซ่าของประเทศปลายทาง หรือตั๋วเครื่องบินต่อไปยังประเทศที่สาม

     3.6 การขอวีซ่าทางการฑูตและวีซ่าราชการ ตามข้อตกลงยกเว้นการตรวจลงตราระหว่างจีนกับไทย ซึ่งได้ลงนามและเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ปี ค.ศ. 1997 ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางการฑูตหรือหนังสือเดินทางราชการไปราชการที่จีนไม่เกิน 30 วัน ไม่ต้องทำวีซ่า แต่ถ้าอยู่เกิน 30 วันจึงต้องทำวีซ่า โดยยื่นขอพร้อมบันทึกการฑูตที่ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศไทยให้แก่สถานฑูตจีน 1 ฉบับ

ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางการฑูตหรือหนังสือเดินทางราชการของประเทศที่สามต้องยื่น บันทึกการฑูตที่ออกโดยสถานฑูตของประเทศนั้นๆประจำประเทศไทยให้แก่สถานฑูตจีน 1 ฉบับ

(สำหรับประเทศที่ลงนามข้อตกลงยกเว้นการตรวจลงตรากับจีน ไม่ต้องทำวีซ่า)