วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 26,084 view

 

การขอใบอนุญาตทำงานในประเทศจีนสำหรับชาวต่างชาติ

 

คุณสมบัติของชาวต่างชาติ

1. อายุ 18 ปีบริบูรณ์ สุขภาพแข็งแรง

2. มีทักษะเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการทำงาน และมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี

3. ไม่มีประวัติอาชญากรรม

4. มีหน่วยงานจ้างงานแน่นอน

5. มีหนังสือเดินทางหรือเอกสารที่สามารถใช้แทนหนังสือเดินทาง

6. ชาย อายุระหว่าง 18 - 60 ปี หญิง อายุระหว่าง 18 - 55 ปี

7. เงื่อนไขอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

 

 

ขั้นตอนที่ 1 การขอใบอนุญาตจ้างงานชาวต่างชาติ

1. นายจ้างติดต่อและแจ้งตำแหน่งงานว่างต่อ สนง.จัดหางานมณฑลยูนนาน เพื่อให้ สนง.จัดหางานดำเนินการประกาศรับสมัครงาน หรืออนุมัติให้นายจ้างประกาศรับสมัครงานผ่านสื่อต่างๆ หากไม่มีบุคคลสัญชาติจีนสนใจสมัครภายใน 30 วัน จึงจะสามารถจ้างชาวต่างชาติได้

2. นายจ้างยื่นขอใบอนุญาตให้จ้างงานชาวต่างชาติต่อกรมที่ทำหน้าที่ดูแลหน่วยงานของนายจ้างในท้องถิ่นนั้นๆ (โดยทั่วไป ธุรกิจเอกชนจะต้องยื่นต่อ สนง.พาณิชย์) พร้อมเอกสารดังนี้

            - แบบฟอร์มขอใบอนุญาตให้จ้างงานชาวต่างชาติ ดาวน์โหลดได้ที่ www.ynl.gov.cn

            - ประวัติส่วนตัวของชาวต่างชาติ

            - หนังสือแสดงความจำนงในการจ้างงาน

            - รายงานเหตุผลในการจ้างงานชาวต่างชาติและหนังสือรับรองว่าไม่มีคนจีนสมัครงานในตำแหน่งดังกล่าวซึ่งออกให้โดย สนง.แรงงานในท้องถิ่น

            - ประกาศนียบัตรรับรองทักษะเฉพาะด้านที่จำเป็นต่อการทำงาน และประวัติการทำงานของชาวต่างชาติ

            - หนังสือรับรองสุขภาพจากสถานพยาบาลในประเทศของชาวต่างชาติ

            - หนังสือจดทะเบียนของบริษัทนายจ้างและเอกสารที่เกี่ยวข้อง

            - เอกสารอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

3. เมื่อกรมที่ทำหน้าที่ดูแลหน่วยงานของนายจ้างในท้องถิ่นนั้นๆ ทำการตรวจสอบและให้การอนุมัติแล้ว นายจ้างนำเอกสารทั้งหมดไปติดต่อ สนง.จัดหางานมณฑลยูนนาน เพื่อออกใบอนุญาตให้จ้างงานชาวต่างชาติต่อไป

 

ขั้นตอนที่ 2 การออกหนังสือรับรองเพื่อขอวีซ่าประเภททำงาน (Z) ให้แก่ชาวต่างชาติ

นายจ้างนำใบอนุญาตให้จ้างงานชาวต่างชาติไปติดต่อหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ออกหนังสือรับรองเพื่อขอวีซ่าประเภททำงาน (Z) ให้แก่ชาวต่างชาติ (โดยทั่วไปมักจะเป็น สนง.ต่างประเทศมณฑลยูนนาน หรือ สนง.ความร่วมมือทางการค้าและเศรษฐกิจระหว่างประเทศมณฑลยูนนาน) เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวออกหนังสือรับรองเพื่อขอวีซ่าประเภททำงาน (Z) ให้แก่ชาวต่างชาติต่อไป

 

ขั้นตอนที่ 3 การยื่นขอวีซ่าประเภททำงาน (Z)

เมื่อชาวต่างชาติได้รับใบอนุญาตให้จ้างงานชาวต่างชาติ และหนังสือรับรองเพื่อขอวีซ่าประเภททำงาน (Z) ให้แก่ชาวต่างชาติแล้ว ให้นำเอกสารดังกล่าวพร้อมหนังสือเดินทางและเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ไปยื่นขอวีซ่าประเภททำงาน (Z) ณ สอท./สกญ.จีน ณ ประเทศไทยต่อไป

 

ขั้นตอนที่ 4 การยื่นขอใบอนุญาตทำงาน

นายจ้างจะต้องติดต่อหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตให้จ้างงานชาวต่างชาติ (สนง.จัดหางานมณฑลยูนนาน) เพื่อขอออกใบอนุญาตทำงาน ภายใน 15 วันนับจากวันแรกที่ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศจีน พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องดังนี้

            - หนังสือเดินทางที่มีวีซ่าประเภททำงาน (Z) หรือเอกสารที่สามารถใช้แทนหนังสือเดินทางพร้อมสำเนา

            - สัญญาการจ้างงานระหว่างนายจ้างกับชาวต่างชาติ

            - แบบฟอร์มขอใบอนุญาตทำงานสำหรับชาวต่างชาติ ดาวน์โหลดได้ที่ www.ynl.gov.cn

            - หนังสือรับรองสุขภาพที่ออกให้โดยสถานพยาบาลที่ สนง.ควบคุมอนามัยและกักกันโรคกำหนด

            - ใบอนุญาตให้จ้างงานชาวต่างชาติ

            - เอกสารอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

 

ขั้นตอนที่  การยื่นขอใบอนุญาตพำนักอาศัยในประเทศจีน

หลังจากได้รับใบอนุญาตทำงานแล้ว ชาวต่างชาติดังกล่าวจะต้องติดต่อ สนง.ตรวจคนเข้าเมือง เพื่อยื่นขอใบอนุญาตพำนักอาศัยในประเทศจีน ภายใน 30 วันนับจากวันแรกที่ชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศจีน

 

สนง.จัดหางานมณฑลยูนนาน

ที่อยู่                           เลขที่ 56 ถนนหรูอัน นครคุนหมิง

เวลาทำการ                  วันจันทร์-วันพฤหัสบดี

                         (เช้า 8:30 – 11:30) (บ่าย 14:30 – 17:30)

เบอร์โทรศัพท์               0871 - 63630710 / 63630601 / 63630603