สูติบัตร

สูติบัตร

8 ก.ย. 2562

 

สูติบัตร

• การแจ้งเกิด ( ถึงแม้บิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสกัน มารดาก็มีสิทธิ์และหน้าที่ในการแจ้งเกิดบุตร )

1. เอกสารของบิดาและมารดาที่มีสัญชาติไทย

(1) คำร้องขอนิติกรณ์ ( ขอรับที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือดาวน์โหลดจากแบบฟอร์มคำร้อง )

(2) บันทึกคำให้การของมารดา ( ขอรับที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือดาวน์โหลดจากแบบฟอร์มคำร้อง )

(3) คำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด ( ขอรับที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หรือดาวน์โหลดจากแบบฟอร์มคำร้อง )

(4) หนังสือเดินทาง

(5) บัตรประจำตัวประชาชน

(6) ทะเบียนบ้านไทย หรือฉบับที่มีตรารับรองจากอำเภอ หรือแบบรับรองรายการทะเบียนราษฎร์

(7) ทะเบียนสมรสไทย (หากบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน)

(8) ใบรับรองบุตร กรณีบิดารับรองบุตร

2. เอกสารประจำตัวบุตร

ต้นฉบับใบรับรองเกิดออกโดยโรงพยาบาล พร้อมสำเนา 1 ชุด โดยเอกสารดังกล่าวต้องผ่าน (1) การแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษโดย Notary Public (公证处) ในพื้นที่ (2) การรับรองโดยสำนักงานการต่างประเทศ (FAO) ของมณฑลนั้นๆ และ (3) การรับรองโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

3. เอกสารของบิดาหรือมารดาซึ่งเป็นคนจีนหรือชาติอื่นๆ

(1) หนังสือเดินทาง

(2) บัตรประจำตัวประชาชน

(3) ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

(4) ทะเบียนบ้าน

(5) ทะเบียนสมรสไทยหรือจีน (หากบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกัน) - กรณีทะเบียนสมรสจีน เอกสารดังกล่าวต้องผ่าน (1) การแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษโดย Notary Public (公证处) ในพื้นที่ (2) การรับรองโดยสำนักงานการต่างประเทศ (FAO) ของมณฑลนั้นๆ และ (3) การรับรองโดยสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง (พร้อมสำเนา 1 ชุด)

กำหนดเสร็จ

ภายในวันที่มายื่นคำร้อง

หมายเหตุ

-          กรณีบิดามารดาจดทะเบียนสมรส

(1)  บุตรมีสิทธิใช้นามสกุลบิดา หากประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลมารดา ทั้งบิดาและมารดาต้องทำหนังสือให้ถ้อยคำยืนยัน

(2)  สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถดำเนินการในกรณีที่บิดามารดาประสงค์ให้บุตรใช้นามสกุลของบุคคลอื่นที่มิใช่นามสกุลของบิดามารดา

        -          กรณีบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส

                (1)  เด็กเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดาและมีสิทธิใช้นามสกุลของมารดา

                (2)   หากประสงค์ให้เด็กใช้นามสกุลบิดา บิดาและมารดาต้องทำหนังสือให้ถ้อยคำให้บุตรนอกสมรสใช้นามสกุลบิดา

-          การเพิ่มชื่อบุตรในทะเบียนบ้านไทย

(1)   ควรทำหนังสือเดินทางไทยให้บุตรที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และเพิ่มชื่อบุตรเข้าในทะเบียนบ้านไทย  หากไม่ทำการเพิ่มชื่อบุตรเข้าทะเบียนบ้านไทย บุตรจะเสียสิทธิในประเทศไทย เช่น บุตรอาจจะไม่สามารถเข้าเรียนในประเทศไทยได้

(2)   สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถแจ้งที่ว่าการอำเภอ/สำนักทะเบียนในประเทศไทย เพื่อเพิ่มชื่อเด็กเข้าทะเบียนบ้านไทยให้ได้ ท่านต้องไปแจ้งที่ที่ว่าการอำเภอ/สำนักทะเบียนในประเทศไทย ซึ่งโดยทั่วไปต้องไปติดต่อด้วยตนเอง เนื่องจากต้องแสดงหนังสือเดินทางไทยของเด็กที่ได้รับการประทับตราเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไทยไปแสดง อย่างไรก็ตาม ควรสอบถามจากอำเภอ/เขต โดยตรง

 

• สัญชาติ

-          แนวทางการพิจารณาได้สัญชาติไทยกรณีบุคคลเกิดนอกราชอาณาจักร

 

สัญชาติบิดา

สัญชาติมารดา

สถานภาพการสมรส

สัญชาติบุตร

ไทย

ไทย

จด

ไทย

ไทย

ไทย

ไม่จด

ไทย

ไทย

อื่นๆ

จด

ไทย

ไทย

อื่นๆ

ไม่จด

ไม่ได้สัญชาติไทย

อื่นๆ

ไทย

จด

ไทย

อื่นๆ

ไทย

ไม่จด

ไทย