การลงทะเบียนคนไทย

การลงทะเบียนคนไทย

8 ก.ย. 2562

 

การลงทะเบียนคนไทย

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

*********************

เมื่อเดินทางมาถึงมณฑลยูนนาน มณฑลกุ้ยโจว หรือมณฑลหูหนาน ขอให้คนไทยมาลงทะเบียนไว้กับสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง โดยสามารถกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม (แจ้งชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ และช่องทางอื่นๆ ที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน รวมทั้งระยะเวลาที่คาดว่าจะอาศัยอยู่ในประเทศจีน) แล้วส่งมาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ตามช่องทางต่อไปนี้

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

สายด่วนสำหรับคนไทยตกทุกข์ได้ยาก: (๘๖) ๑๕๕๘๗๐๐๓๗๓๒

หมายเลขโทรศัพท์ (+ 86 871) 316 8916, (+ 86 871) 314 9296

หมายเลขโทรสาร (+ 86 871) 316 6891

Website: www.thaiembassy.org/kunming

 

 

 

เอกสารประกอบ

services-20120614-171332-485402