ช่วยเหลือคนไทย

ช่วยเหลือคนไทย

8 ก.ย. 2562


การช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

*********************

ในกรณีคนไทยที่มาตกทุกข์ได้ยาก ป่วยไข้ หรือ เสียชีวิต ในเขตอาณาของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง (นครคุนหมิง มณฑลยูนนาน มณฑลหูหนาน และมณฑลกุ้ยโจว) สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ ตามช่องทางต่อไปนี้

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

สายด่วนสำหรับคนไทยตกทุกข์ได้ยาก: (๘๖) ๑๕๕๘๗๐๐๓๗๓๒

หมายเลขโทรศัพท์ : (+ 86 871) 316 8916, (+ 86 871) 314 9296

หมายเลขโทรสาร : (+ 86 871) 316 6891

Email : rtcgkunming@sina.com

Website : www.thaiembassy.org/kunming