ช่วยเหลือคนไทย

ช่วยเหลือคนไทย

8 ก.ย. 2562


การช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

*********************

ในกรณีคนไทยต้องการความช่วยเหลือเนื่องจากตกทุกข์ได้ยาก เจ็บป่วย หรือเสียชีวิต ในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง (มณฑลยูนนาน มณฑลหูหนาน และมณฑลกุ้ยโจว) สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ตามช่องทางต่อไปนี้

  • สายด่วนช่วยเหลือคนไทย - ๑๕๕ ๘๗๐๐ ๓๗๓๒
    (หมายเลขนี้ สำหรับคนไทยในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนหรือฉุกเฉิน เท่านั้น)

  • โทรศัพท์ - (0871) 63149296 (ในวันและเวลาทำการ)

  • E-mail - thaiconsulate.KMG@mfa.mail.go.th