บัตรประชาชน

บัตรประชาชน

8 ก.ย. 2562

คนไทยที่มีถิ่นพำนักอยู่ในมณฑลยูนนาน กุ้ยโจว และหูหนาน สามารถติดต่อขอทำบัตรประชาชนได้ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

ในกรณีทำบัตรใหม่ ก่อนหรือหลังบัตรเดิมหมดอายุภายใน 60 วัน ไม่มีค่าธรรมเนียม

ในกรณีทำบัตรใหม่ เนื่องจากบัตรสูญหาย ชำรุด หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล มีค่าธรรมเนียม 25 หยวน

โดยต้องมาติดต่อด้วยตนเอง พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้

1. บัตรประชาชนบัตรเดิม (หากสูญหาย ต้องมีใบลงบันทึกประจำวันของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำท้องถิ่นที่บัตรสูญหาย)

2. ทะเบียนบ้าน หรือสำเนา

3. หนังสือเดินทาง

ทั้งนี้ ในกรณีขอมีบัตรประชาชนครั้งแรกของเยาวชน จะต้องติดต่อสำนักงานทะเบียนราษฎร์ในท้องถิ่นที่มีภูมิลำเนาในประเทศไทย