กงสุลฝ่ายตำรวจ ณ นครคุนหมิง/ Office of Consul (Police) at Kunming

พันตำรวจเอก ศิริพล กุศลศิลป์วุฒิ กงสุล (ฝ่ายตำรวจ)

Police Colonel Siriphon Kusonsinwut, Consul (Police)

Contact: 6th Floor, Crowne Plaza Hotel Kunming City Centre, No. 399, Qingnian Road, Kunming, Yunnan Province 650051 Tel. (86-871) 6315-8021 Fax: (86-871) 6315-8026

 

กงสุล ฝ่ายพาณิชย์ (สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครคุนหมิง)/
Officice of Commercial Affairs, Royal Thai Consulate-General in Kunming

นางณชธร มโนปัญจสิริ กงสุล (ผู้อำนวยการ)

Mrs. Natchathorn Manopanjasiri, Consul (Director)

นางสาวกุสุมาลย์ สหพงศ์ รองกงสุล (รองผู้อำนวยการ)

Miss Kusumarn Sahaphong, Vice Consul (Deputy Director)

Contact: 6th Floor, Crowne Plaza Hotel Kunming City Centre, No. 399, Qingnian Road, Kunming, Yunnan Province 650051 Tel. (86-871) 6316-5006 Fax: (86-871) 6316-5026

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครคุนหมิง/
Tourism Authority of Thailand ,Kunming Office

นางสาวพรนันท์ สัณหจันทร์ ผู้อำนวยการ

Miss Pornnan Sunhachan, Director

นางสาวอุไร มุกประดับทอง รองผู้อำนวยการ

Miss Urai​ Mukpradabthong, Deputy Director

Contact: Room 1301, 13th Floor, Brilliant Plaza Building, No. 6, Sanshi Street, Kunming, Yunnan Province 650021 Tel. (86-871) 6317-8840 Fax: (86-871) 6317-1664