รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง หารือข้อราชการกับรองผู้ว่าการเขตฯ สิบสองปันนา

รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง หารือข้อราชการกับรองผู้ว่าการเขตฯ สิบสองปันนา

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 มี.ค. 2566

| 127 view

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 นายวนพล เสงี่ยมสิน รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้หารือข้อราชการกับนายสวี เค่อฮุย (Mr. Xu Kehui) รองผู้ว่าการเขตการปกครองตนเองสิบสองปันนา พร้อมด้วยผู้บริหาร รัฐบาลเขตฯ สิบสองปันนา

ทั้งสองฝ่ายยินดีกับความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง หน่วยงานทีมประเทศไทยประจำนครคุนหมิง (สำนักงานส่งเสริมการค้าต่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกงสุล (ฝ่ายตำรวจ) ประจำนครคุนหมิง) กับรัฐบาลเขตฯ สิบสองปันนา โดยมีการแลกเปลี่ยนการเยือนและการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และพร้อมจะส่งเสริมความสัมพันธ์อย่างรอบด้านต่อไป ทั้งในด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว สังคมและวัฒนธรรม ในโอกาสนี้ ฝ่ายไทยได้ขอรับการสนับสนุนจากรัฐบาลเขตฯ สิบสองปันนาในการอำนวยความสะดวกให้แก่ภาคเอกชนและผู้ประกอบการชาวไทยที่ประสงค์จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่เขตฯ สิบสองปันนาต่อไปด้วย 

ความสัมพันธ์ไทย-สิบสองปันนาถือว่ามีความใกล้ชิดทั้งด้านภูมิศาสตร์ และด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน นอกจากนี้ ประชาชนของทั้งสองฝ่ายยังมีความใกล้ชิดด้านชาติพันธุ์ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม โดยปัจจุบันได้มีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความเชื่อมโยงและการคมนาคมมากขึ้นทั้งทางบก ทางอากาศ ทางน้ำ และทางราง อาทิ การขยายศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารของสนามบินในเขตฯ สิบสองปันนา การพัฒนาถนนเส้นทาง R3A การพัฒนาท่าเรือ ตลอดจนการพัฒนาเส้นทางรถไฟจีน-ลาว ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงกับไทยต่อไปได้ในอนาคต

-----------------------------

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

กุมภาพันธ์ 2566