รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง หารือข้อราชการกับรองนายกเทศมนตรีเมืองผานโจว มณฑลกุ้ยโจว

รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง หารือข้อราชการกับรองนายกเทศมนตรีเมืองผานโจว มณฑลกุ้ยโจว

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 มี.ค. 2566

| 161 view

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายวนพล เสงี่ยมสิน รักษาราชการแทนกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง ได้หารือข้อราชการกับนายฟ่าน โหย่วจง (Mr.Fan Youzhong) รองนายกเทศมนตรีเมืองผานโจว (ระดับอำเภอ) เมืองลิ่วผานสุ่ย มณฑลกุ้ยโจว พร้อมคณะ เพื่อหารือการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเมืองผานโจวและมณฑลกุ้ยโจวทั้งในระดับภาครัฐและภาคเอกชน โดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยว

สถานกงสุลใหญ่ฯ และหน่วยงานทีมประเทศไทยประจำนครคุนหมิง ย้ำความพร้อมที่จะผลักดันความร่วมมือที่เป็นประโยชน์ต่อการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ตลอดจนส่งเสริมให้นักลงทุนของผานโจวเข้าไปลงทุนในเขต EEC ของไทยที่มีมาตรการสิทธิพิเศษจำนวนมาก มีศักยภาพรองรับการลงทุนในสาขา BCG รวมทั้งมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน และให้สิทธิประโยชน์ด้านภาษีแก่นักลงทุนต่างชาติ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายสามารถแลกเปลี่ยนแนวทางการพัฒนาของตนเอง (home-grown approach) เพื่อขยายความร่วมมือในประเด็นที่ให้ความสำคัญ อาทิ การขจัดความยากจนอย่างยั่งยืน การเติบโตสีเขียว การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร และการท่องเที่ยวยั่งยืน เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและส่งเสริมการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

ในโอกาสนี้ รองนายกเทศมนตรีเมืองผานโจว ได้เชิญชวนไทยส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุม Tuole Forum 2023 ที่อำเภอผานโจว ซึ่งเป็นเวทีในการส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานของมณฑลกับหน่วยงานต่างประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนเป็นโอกาสในการผลักดันให้เมืองผานโจวเป็นที่รู้จักของนานาประเทศ

เมืองผานโจวเป็นเมืองระดับอำเภอในเมืองลิ่วผานสุ่ย เป็นประตูทางฝั่งตะวันตกของมณฑลกุ้ยโจว เคยเป็นหนึ่งในเมืองหลักในการปฏิวัติอุตสาหกรรม “Three-front Movement" ของจีน โดยปัจจุบันเป็นพื้นที่สำคัญของจีนในภาคการขนส่ง พลังงาน โลจิสติกส์ และการท่องเที่ยวในภูมิภาค

มณฑลกุ้ยโจวสามารถยกระดับด้านการพัฒนาจากที่เคยเป็นมณฑลซึ่งมีอัตราผลผลิตมวลรวมเฉลี่ยต่อหัว (GDP per capita) อยู่ในอันดับรั้งท้ายของจีน มาเป็นมณฑลที่มีอัตราการขยายตัวของ GDP สูงติดอันดับหนึ่งในสามของจีน โดยใช้แนวทางผนวกเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ากับจุดแข็งดั้งเดิม ได้แก่ การท่องเที่ยวและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ ปัจจุบัน มณฑลมีความโดดเด่นด้านการประยุกต์ใช้อุตสาหกรรม Big Data กับระบบบริหารงานภาครัฐและอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยเมื่อปี 2558 คณะรัฐมนตรีจีนอนุมัติให้มณฑลกุ้ยโจวจัดตั้งเขตนำร่องด้าน Big Data และถูกยกระดับเป็นระดับชาติ (National Big Data Pilot Zone) แห่งแรกของประเทศอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมีนาคม 2559

-----------------------------

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

กุมภาพันธ์ 2566

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ