ผลการคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการ ช่วยปฏิบัติงานด้านกงสุล และผู้รับจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2567

ผลการคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการ ช่วยปฏิบัติงานด้านกงสุล และผู้รับจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ก.ย. 2566

| 869 view

ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

ที่ 9 / 2566

เรื่อง ผลการคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการ ช่วยปฏิบัติงานด้านกงสุล

และผู้รับจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด ปีงบประมาณ 2567

-------------------------------------

          ตามประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง (1) ที่ 6/2566 ลงวันที่ 7 กันยายน 2566 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการ ช่วยปฏิบัติงานด้านกงสุล จำนวน 3 ตำแหน่ง และ (2) ที่ 7/2566 ลงวันที่ 7 กันยายน 2566 รับสมัครคัดเลือกผู้รับจ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด จำนวน 1 ตำแหน่ง ประจำปีงบประมาณ 2567 ตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ พ.ศ. 2560 โดยให้ยื่นเสนอราคาภายในวันที่ 18 กันยายน 2566 และได้ทำการสอบคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์และทดสอบทักษะของผู้ผ่านคุณสมบัติขั้นต้น สำหรับการจ้างเหมาบริการช่วยปฏิบัติงานด้านกงสุล เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 นั้น

          สถานกงสุลใหญ่ฯ ตกลงรับผู้รับจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ 2567 โดยปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 5 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 ดังนี้

  1. จ้างเหมาบริการ ช่วยปฏิบัติงานด้านกงสุล ตามที่ระบุในประกาศสถานกงสุลใหญ่ฯ (1) ข้างต้น ในอัตราค่าจ้างเหมาคนละ 4,700 หยวนต่อเดือน ดังนี้

          ตำแหน่งที่ 1 งานตรวจลงตรา งานนิติกรณ์คนต่างชาติ และช่วยงานคุ้มครอง

          Ms. Yating Shen

          ตำแหน่งที่ 2 งานหนังสือเดินทางไทย ทะเบียนราษฎร์ นิติกรณ์คนไทย และงานสื่อสาร (รับโทรศัพท์ อีเมล์ และโซเชียลมีเดีย)

          นางสาวสิรินภา น้ำขาว

          ตำแหน่งที่ 3 - งานกิจกรรมคนไทย ประสานงาน ติดตามสถิติ และดูแลชุมชนไทย เช่น นักเรียน/ครู แรงงาน นักโทษไทยและอื่น ๆ และงานคุ้มครอง

          นางสาวปภัสสร คงเสงี่ยมวงศ์

  1. จ้างเหมาบริการ ทำความสะอาด ตามที่ระบุในประกาศสถานกงสุลใหญ่ฯ (2) ข้างต้น ในอัตราค่าจ้างเหมา 3,900 หยวนต่อเดือน ดังนี้

          Ms. Tan Hongfen

          ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศนี้ มาแสดงตนที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อทำสัญญาและเริ่มปฏิบัติงานในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. ทั้งนี้ หากไม่มาแสดงตนตามวันและเวลาที่ระบุ จะถือว่าสละสิทธิ์

                                                                    ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2566

 

 

                                                                       (นางสาวภาวีวรรณ นรพัลลภ)

                                                                         กงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง

เอกสารประกอบ

ประกาศผล_จ้างเหมางานกงสุลและทำความสะอาด_67.pdf